Ceturtdien, 2006. gada 25. maijā tiesnešu disciplinārkolēģijas jaunais sastāvs sanāca uz pirmo sēdi, lai spriestu par šīs pašpārvaldes institūcijas turpmāko darba organizāciju, ievēlētu priekšsēdētāja vietnieku, kā arī skatītu divas jau agrāk ierosinātās disciplinārlietaslietas.

Pēc Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja Andra Guļāna ierosinājuma līdz 10.jūnijam visiem kolēģijas locekļiem jāiesniedz priekšlikumi grozījumiem kolēģijas nolikumā, jo 13. maijā Latvijas tiesnešu konferencē, vērtējot iepriekšējo gadu darbu, referenti norādīja uz vairākām nepilnībām. Atklāti balsojot, par disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku atkārtoti ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta senatoru Pēteri Dzalbi.

Pirmā jaunā sastāva izskatītā lieta bija par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Robertu Holcmani, kuru 11. aprīlī par tīšiem likuma pārkāpumiem tiesas lietu izskatīšanā un darba pienākumu nepildīšanu bija ierosinājis šīs pašas tiesas priekšsēdētājs Alfs Baumanis. Disciplinārkolēģija, iepazīstoties ar lietas materiāliem, uzklausot tiesneša paskaidrojumus, kā arī tiesas priekšsēdētāja un Tiesu administrācijas pārstāves Dz. Kullas viedokli, ierosināja viņu atcelt no amata.

Kolēģija atzina, ka tiesnesis Holcmanis sistemātiski pieļāvis procesuālo likumu normu pārkāpumus, neievērojis termiņus, vairāki tiesas zālē pasludinātie spriedumi nav savlaicīgi noformēti, bet palikuši „piezīmju formā”, ilgstoši netikuši parakstīti arī sēžu protokoli.

Holcmanis pieļautās kļūdas atzina un skaidroja situāciju ar veselības stāvokļa strauju pasliktināšanos, kam sekojusi ilgstoša slimība un operācija. Nepabeigtās lietas tagad esot nodotas citam sastāvam.

Tiesneša darba pieredze Holcmanim ir neliela – nepilni trīs gadi, un viņa pilnvaru termiņš beidzas šā gada novembrī. Iepriekš Holcmanis strādājis par advokātu, un kolēģijas sēdē viņš teica, ka labprāt tiesneša darbu turpinātu.

Tomēr disciplinārkolēģija uzskatīja, ka pieļautie pārkāpumi ir rupjā pretrunā ar likumu Par tiesu varu, kas nosaka, ka tiesnesis izspriež lietu tik ātri, cik vien iespējams, kā arī ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas vispārējiem principiem par tiesībām uz lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā. Tāpat kolēģija uzskatīja, kā šāda rīcība ir pretrunā ar tiesnešu ētikas kodeksu un nodara būtisku kaitējumu tiesu varas prestižam. Tiesnešu disciplinārkolēģijai bija jāpieņem lēmums arī par trīs reizes nozīmēto, taču vienmēr atlikto Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Diānas Mašinas lietu, kuru par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un darba pienākumu nepildīšanu bija ierosinājusi Tieslietu ministre.

Mašina vienmēr bija lūgusi lietas izskatīšanu atlikt viņas slimības dēļ, reizē norādot, ka pati vēlas sēdē piedalīties. Līdztekus šiem iesniegumiem tiesnese Mašina bija uzrakstījusi arī lūgumu Saeima atbrīvot viņu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ. Saeima, nesagaidot Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, šā gada 18. maijā Mašinu no tiesneša amata pienākumu pildīšanas atbrīvoja.

Uz 25. maijā nozīmēto disciplinārkolēgijas sēdi Mašina neieradās. Izskatot lietu, kolēģija sprieda, ko darīt situācijā, kad tiesnesis, pret ko ierosināta disciplinārlieta, vairs nav tiesnesis, jo likumdevējs Disciplinārās atbildības likumā šādu gadījumu nav paredzējis. Balsojot tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi nolēma lietu izbeigt.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā kopš 2006. gada 13. maija ir: Augstākās tiesas priekšsēdētājs A. Guļāns, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks P. Gruziņš, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs V. Jonikāns , Senāta Krimināllietu departamenta senators P. Dzalbe, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese A. Zariņa, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja E. Knēgere, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Laviņš, Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājs J. Kāvis, Krāslavas rajona tiesas priekšsēdētāja H. Muižniece, Ogres zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks A. Naglis un Talsu zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks A. Ozols. Kolēģijas pilnvaru termiņš ir četri gadi.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze
E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 9287367