Tieslietu padome aktualizēja jautājumu par nepilnībām valsts pārvaldes vienotajā atalgojuma sistēmā un aicina likumdevēju un izpildvaru novērst nesamērīgo atšķirību starp izpildvaras juristu un tiesnešu atalgojumu. Par līdzvērtīgām uzskatītās algas tiesnešiem šobrīd var būt pat par 50% zemākas nekā algas izpildvarā.

Tiesnešu atalgojums nav pārvērtēts pēc tam, kad tika atcelti vienotās atlīdzības likumā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz piemaksu un prēmiju izmaksu valsts pārvaldes darbiniekiem un mainīts pieļaujamo maksimālo piemaksu apmērs. Turpretī tiesnešiem un prokuroriem joprojām aizliegts saņemt piemaksas un prēmijas. Līdz ar to sākotnēji plānotais izpildvaras juristu un tiesnešu atalgojuma līdzsvars ir nesamērīgi nojaukts un palielinājusies starpība starp tiesnešu atalgojumu un valsts pārvaldes darbinieku atalgojumu. Tieslietu padome norāda, ka šobrīd tiesnešu atalgojums neatbilst tiesnešu neatkarības principam un nenodrošina tiesnešiem atbilstošu atlīdzību.

Tieslietu padome aicina likumdevēju un izpildvaru novērst radušos situāciju un izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, grozījumu sagatavošanā iesaistot arī Tieslietu padomi.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 9.marta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211