Lai pilnveidotu Tiesnešu ētikas komisijas darba organizāciju un efektivitāti, Tieslietu padome apstiprinājusi komisijas reglamentu jaunā redakcijā.

Reglaments nosaka komisijas locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, komisijas sastāvu un darba organizāciju, pieprasījuma un lūguma izskatīšanas, kā arī atzinuma un ētikas normu skaidrojuma sniegšanas kārtību.

Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Dace Skrauple saka, ka jauns regulējums bija nepieciešams, lai ietu līdzi laikam. Reglaments ir sakārtots atbilstoši šodienai, vadoties no funkcionalitātes un piemērotības reālajai dzīvei.

Deviņu gadu laikā, kopš spēkā bija līdzšinējais reglaments, komisijas darbs pilnveidots un pielāgots mainīgajiem dzīves apstākļiem un šodienas prasībām, mainījies arī normatīvais regulējums. Līdz ar to kompaktāk noteikta komisijas izveidošanas un darba organizācijas kārtība, paredzot gan klātienes, gan elektronisko Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanu procesu, komisijas sēdes mutvārdos un rakstveidā un citas iespējas.   

Pārskatāmāk noteikta saņemto dokumentu virzība un lēmumu pieņemšanas process. Izskatot pieprasījumu, lūgumu vai iespējamo tiesneša ētikas normu pārkāpumu, komisija var pieņemt vienu no lēmumiem: sniegt atzinumu par ētikas normu pārkāpumu, sniegt ētikas normu skaidrojumu vai – kas ir jaunums – aprobežoties ar jautājuma izskatīšanu komisijas sēdē.

Tiesnešu ētikas komisija, kas izstrādāja reglamenta projektu, vadījās, lai tas ir ietilpīgs un normas nav pārlieku detalizētas, lai to varētu efektīvi piemērot gan termiņu, gan procesa, gan pieņemamo lēmumu ziņā. Lai ir uzrakstīts galvenais, kas gan nodrošina efektīvu procesu, gan piedalījušos personu tiesības.

Tiesnešu ētikas komisijas reglaments

 

Lēmumu par Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta apstiprināšanu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 30.aprīlī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211