Tieslietu padome atbalsta valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” stratēģisko mērķi – tieslietu sistēmas infrastruktūras efektīva pārvaldība – un valsts līdzdalības saglabāšanu aģentūrā.

Izpildot Valsts pārvaldes iekārtas likumā uzlikto pienākumu publiskajām personām, kas dibinājušas kapitālsabiedrību, pārvērtēt līdzdalību tajā saskaņā ar šo likumu un Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Tieslietu ministrija gatavo iesniegšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā „Tiesu namu aģentūra”. Ziņojuma sagatavošanā ministrija prasīja Tieslietu padomes viedokli.

Tieslietu padome atbalsta Tiesu namu aģentūras vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību atbilstoši tieslietu nozares prasībām un augstvērtīgas tiesiskās informācijas pieejamību, tādējādi sekmējot tiesiskuma kā obligāta sabiedrības drošības un attīstības priekšnosacījuma nostiprināšanu Latvijā.

Tieslietu padome atbalsta valsts līdzdalības saglabāšanu Tiesu namu aģentūrā, nemainot tās juridisko statusu – valsts akciju sabiedrība – un aģentūras pārvaldību atstājot Tieslietu ministrijas kompetencē.

Tiesu namu aģentūras darbības mērķis ir Tieslietu ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamo īpašumu apsaimniekošana un jaunu tiesu namu projektu realizēšana. Aģentūra arī uztur un attīsta tiesu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veic sabiedrības tiesisko izglītošanu, izdodot juridisko literatūru.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 15.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211