22.oktobra sēdē Tieslietu padome uzklausīja un pieņēma zināšanai jūnijā izveidotās darba grupas Tiesu efektivitātes stiprināšanai izstrādāto rīcības plānu.

Darba grupas uzdevums bija izstrādāt rīcības plānu Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.–2025.gadam 3.rīcības virzienā “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” minēto uzdevumu īstenošanai un rekomendēt prioritātes plāna izpildei.

Darba grupa identificējusi četrus prioritāros darbības virzienus:

Tiesnešu noslodzes izlīdzināšana Latvijā;

Optimāls un efektīvs tiesu sistēmas personāla modelis;

Spriedumu kvalitātes nodrošināšana;

Tiesu darba organizācija.

Katram prioritārajam darbības virzienam noteiktas svarīgākās rīcības un uzdevumi.

Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi Latvijas tiesās, darba grupa iesaka ieviest mehānismus lietu sastrēgumu operatīvai risināšanai, izvērtēt tiesu teritoriālās reformas rezultātus un tālākās attīstības iespējas, kā arī nodrošināt sabalansētu Ekonomisko lietu tiesas noslodzi.

Lai tiesu sistēmā ieviestu optimālu un efektīvu personāla modeli, darba grupa iesaka izstrādāt sistēmu un metodoloģiju tiesnešu resursu pārdalei, pielāgojot tiesnešu amata vietas atbilstoši faktiskajam lietu skaitam katrā tiesā. Darba grupas ieskatā, efektīvākam jābūt arī tiesnešu atlases procesam un jāpilnveido tiesnešu atbalsta personāla organizatoriskais modelis. 

Tiesu spriedumu kvalitātes nodrošināšanai darba grupa iesaka pārskatīt spriedumu formas un satura kvalitātes kritērijus.

Tiesu darba organizācijas uzlabošanai ieteikts efektivizēt tiesas sēžu plānošanu un tiesas darbu kopumā, uzlabot lietu sadales algoritmu un nodrošināt objektīvu un kvalitatīvu statistiku.

Rīcības plānā noteiktie darbības virzieni un prioritātes būs pamats turpmākai jautājumu virzībai Tieslietu padomē.  

Darba grupā strādāja pieci Tieslietu padomes deleģēti pārstāvji: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs (grupas vadītājs), Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (uz pilnvarojuma pamata viņu pārstāvēja valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Ineta Ilgaža), Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un ģenerālprokurors Juris Stukāns.

 

  • Par visiem Tieslietu padomes 22.oktobra sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālruņi: 28652211, 67020396