Tieslietu padome apstiprina tiesnešu profesionālās novērtēšanas kārtību

Lai veicinātu tiesnešu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, paredzēts atteikties no līdzšinējās kvalifikācijas klašu sistēmas, tā vietā nosakot tiesnešu profesionālās darbības regulāru novērtēšanu reizi piecos gados, kā arī ārpuskārtas novērtēšanu, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu.

Tieslietu padome 18. jūnija sēdē apstiprināja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana, profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana, tiesneša amata kandidāta kvalifikācijas eksāmena norise, kā arī citi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā izskatāmie tiesnešu karjeras jautājumi.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pauž gandarījumu, ka padome ir konstruktīvi tikusi galā ar sarežģīto uzdevumu izstrādāt jaunu tiesnešu profesionālās novērtēšanas kārtību un tai atbilstošu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas nolikumu. Priekšsēdētājs cer, ka jaunā sistēma veicinās tiesnešu pašizglītošanos un sava darba pilnveidošanu, līdz ar to sekmējot tiesu sistēmas darba efektivitāti.   

Tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana

Visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirmoreiz veiks no 2013. līdz 2016. gadam un turpmāk reizi piecos gados.

Lai novērtētu tiesneša profesionālo darbību, kolēģija izvērtēs informāciju, kas būs ietverta Tiesu administrācijas vai Augstākās tiesas uzziņā, tiesas priekšsēdētāja vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka, kā arī augstākās instances tiesneša atsauksmē par tiesneša darbu. Savas profesionālās darbības pašnovērtējumu būs jāiesniedz arī pašam tiesnesim un tiks veikta attiecīgās tiesas tiesnešu un darbinieku aptauja par tiesneša darbu.

Novērtējot tiesneša profesionālo darbību, tiks analizēta sagatavoto nolēmumu struktūra, tajos ietvertā juridiskā argumentācija, materiālo un procesuālo normu piemērošana, kā arī tiesību palīgavotu izmantošana, tiesas procesu vadība, darba organizācija tiesas lietu izskatīšanā, tiesas priekšsēdētāja rīkojumu ievērošana, dalība kvalifikācijas celšanas pasākumos, pedagoģiskā, zinātniskā un sabiedriskā darbība, kā arī statistikas dati par tiesneša darbu.

Izvērtējot saņemto informāciju un nepieciešamības gadījumā papildus izjautājot tiesnesi, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtēs tiesneša profesionālo prasmi iegūt un analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izskaidrot savu viedokli, analizēt rīcību un uzklausīt kritiku, rast risinājumu problēmsituācijās un saglabāt emocionālo līdzsvaru stresa situācijā.

Par tiesneša profesionālo darbību Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniegs pozitīvu vai negatīvu atzinumu. Ja tiesnesis profesionālās darbības novērtēšanā saņems negatīvu atzinumu, divu gadu laikā veiks atkārtotu novērtēšanu. Ja tiesnesis atkārtotā profesionālās darbības novērtēšanā saņems negatīvu atzinumu, viņu atbrīvos no amata.

Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana

Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu augstākā tiesu instancē vai likumā „Par tiesu varu” noteiktajos gadījumos arī citā tāda paša līmeņa tiesā.

Ārpuskārtas novērtēšanas procedūra būs tāda pati kā kārtējā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā, bet papildus tam tiks pārbaudītas arī tiesneša zināšanas par administratīvo lietu, civillietu vai krimināllietu iztiesāšanas problēmām vai par lietu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Tiesnesim būs jāsagatavo un jāprezentē aktuālas tiesību normas piemērošanas problēmas analīzi. Arī ārpuskārtas profesionālās darbības novērtēšanā tiesnesis saņems pozitīvu vai negatīvu vērtējumu.

Tiesneša amata kandidāta stažēšanās un kvalifikācijas eksāmens

Lai novērtētu pirmo reizi izvirzīta tiesneša amata kandidāta piemērotību tiesneša amatam, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, ievērojot kandidāta darba pieredzi juridiskajā specialitātē, noteiks stažēšanās laiku un pēc tā novērtēs tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksā­menu. Novērtējot kandidāta atbildes uz eksāmena jautājumiem un juridiskā kāzusa risinājumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniegs pozitīvu vai negatīvu vērtējumu.

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju vēlēs elektroniski

Līdz 2012. gada 1. oktobrim Tieslietu padomei ir jāsasauc Tiesnešu konference, lai pārvēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju jaunā sastāvā, atbilstošam 2011. gada 9. jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, Tiesnešu ētikas komisiju ievēlot elektroniskās vēlēšanās, Tieslietu padome nolēma arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas organizēt e-konferencē 21. septembrī.

 

Piemaksas par tiesnešu kvalifikācijas klasēm aizstās ar piemaksām par tiesneša amatā nostrādāto laiku

Atbilstoši 2011. gada 9. jūnijā izdarītajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, no likuma tiks izslēgts pants, kas reglamentē tiesnešu kvalifikācijas klašu piešķiršanas kārtību, paredzot, ka grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kas nosaka kārtību, kādā tiesnešiem piešķirama atlīdzība par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu.

Tieslietu padome konceptuāli vienojās, ka tiesnešiem noteiktās piemaksas par kvalifikācijas klasēm tiktu aizstātas ar piemaksām par tiesneša amatā nostrādāto laiku.

Vienlaikus Tieslietu padome uzskata, ka piemaksas jāaptur gadījumos, kad tiesnesis profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā būs saņēmis negatīvu vērtējumu. Tāpat būtu nosakāms atsevišķs piemaksu regulējums gadījumos, kad tiesneša amatā stājas citu tiesu sistēmai piederīgu profesiju kandidāti (prokurori, advokāti) vai bijušie Satversmes tiesas vai starptautisko tiesu tiesneši. Šādos gadījumos viņu juridiskās darbības stāžs būtu pielīdzināms tiesneša amatā nostrādātajam stāžam.

Tieslietu padomes izteiktie priekšlikumi nodoti Tieslietu ministrijai likuma grozījumu sagatavošanai.

 

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome piekrita tiesneses Kristīnes Vanagas pārcelšanai tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas uz Tukuma rajona tiesu un tiesneses Karinas Kazārovas pārcelšanai tiesneša amatā no Tukuma rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu.

Pāriet darbā uz citu tāda paša līmeņa tiesu izteikušas pašas tiesneses ģimenes apstākļu dēļ.

Pamatojoties uz Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, Tieslietu padome pagarināja Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Zigmanta Genca tiesneša amata pildīšanas termiņu līdz 2014. gada 19. novembrim. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tieslietu padome var pagarināt tiesneša atrašanos amatā uz laiku līdz 2 gadiem pēc maksimālā tiesneša vecuma sasniegšanas, kas Augstākās tiesas tiesnesim ir 70 gadi.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211