Šodien, 26.oktobrī, Satversmes tiesas spriedumā lietā par tiesnešu atalgojuma sistēmu, kas bija ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma, atzīts, ka normas, kas nosaka tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista jeb 12.mēnešalgas maksimālajam apmēram, ir neatbilstošas Satversmes 83. un 107.pantam.

Satversmes tiesa atzinusi, ka ar apstrīdētajām normām noteiktā tiesnešu darba samaksas sistēma nenodrošina tādu tiesnešu darba samaksas faktisko vērtību, kas garantētu viņu finansiālo drošību, kā arī tiesnešu darba samaksas faktiskās vērtības aizsardzību. Apstrīdētajās normās noteiktā tiesnešu atlīdzības piesaiste nenodrošina tiesnešu darba samaksas atbilstību no tiesnešu neatkarības principa izrietošajām prasībām.

Apstrīdētās normas Satversmes tiesa noteikusi par spēkā neesošām no 2019.gada 1.janvāra.

Paužot gandarījumu par Satversmes tiesas spriedumu, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs sagaida, ka likumdevējs izstrādās Satversmes 83.panta prasībām atbilstošu tiesnešu darba samaksas sistēmu.

 

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2016-31-01

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211