Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu ikgadējo klātienes konferenci 7.septembrī.

Savukārt 11.septembrī tiks sasaukta tiesnešu neklātienes (elektroniskā) tiesnešu konference, kurā jāievēl četri jauni Tieslietu padomes locekļi, jo Andrim Strautam, Sandrai Strencei, Ilzei Freimanei un Adrijai Kasakovskai beidzas Tieslietu padomes locekļu pilnvaru termiņš.

Tāpat jāpārvēl Tiesnešu ētikas komisijas loceklis, jo beidzas Anitas Kovaļevskas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa pilnvaru termiņš.

Kandidāti tiks izvirzīti elektroniski, uzklausīti Tiesnešu klātienes konferencē, bet balsošana par kandidātiem atkal būs neklātienē. Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu.

Par neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sandru Strenci, par konferences sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Ingunu Helmani.

Tieslietu padome apstiprināja arī neklātienes konferences balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Dainida Sarma un Inese Bērzkalne.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 2.maijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211