Par Tieslietu padomes 10. decembra sēdes lēmumiem

Tieslietu padome uzskata, ka jāsaglabā aizliegums tiesnesim darboties politiskajās partijās

Tieslietu padome atbalsta spēkā esošo likuma „Par tiesu varu” noteikto aizliegumu tiesneša amatu savienot ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.

Šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma pēc Satversmes tiesas uzaicinājuma paust viedokli kā pieaicinātajai personai lietā par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Satversmes 102. pantam. Minētā likuma norma noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.

Arī Augstākā tiesa un Latvijas Tiesnešu biedrība, kas arī ir pieaicinātās personas lietā, uzskata, ka aizliegums savienot tiesneša amatu ar piederību politiskajām partijām nav jāmaina.

Lieta Satversmes tiesā ierosināta pēc Augstākās tiesas senatora Jāņa Neimaņa pieteikuma, kurš uzskata, ka apstrīdētā likuma „Par tiesu varu” norma nesamērīgi ierobežo tiesnesim Latvijas Republikas Satversmes 102.pantā piešķirtās pamattiesības apvienoties politiskajās partijās.

 

Apstiprina tiesnešu sarakstus profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai

Tieslietu padome apstiprināja Augstākās tiesas iesniegto Augstākās tiesas tiesnešu sarakstu profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai 2013.-2015.gadam un Tieslietu ministrijas iesniegto zemesgrāmatu, rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu un apgabaltiesu tiesnešu sarakstu 2013.gadam.

Tiesnešu saraksti sastādīti, ņemot vērā pēdējo Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas piešķirto kvalifikācijas klasi, tiesneša amatā nostrādāto laiku un piešķirtos finanšu līdzekļus tiesnešu atalgojumam 2013.gadā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 41.punktu zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirmo reizi veic no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina tiesnešu sarakstu, atbilstoši kuram secīgi tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana.

 

Atbalsta Anitas Kovaļevskas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneses amatā

Tieslietu padome atbalstīja Administratīvās rajona tiesas tiesneses Anita Kovaļevskas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā un pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi noteica pildīt tiesneša pienākumus Administratīvajā apgabaltiesā.

No Tieslietu ministrijas bija saņemts iesniegums par divām Administratīvās rajona tiesas tiesnešu kandidatūrām pārcelšanai tiesneša amatā.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu”, ja uz vienu tiesneša amata vakanci pretendē vairāki kandidāti, kas saņēmuši pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, lēmumu pieņem Tieslietu padome.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211