Tieslietu padomes sēdē, kas notiks 10 jūnijā, paredzēts izskatīt vairākus Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus, uzklausīt Tiesu administrācijas pārskatu par 2012. gada darba rezultātiem, kā arī lemt par vairāku tiesu priekšsēdētāju apstiprināšanu un Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu.

Tiesu administrācija izstrādājusi kārtības „Tiesnešu specializācijas pamatprincipi un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtība” projektu, ko saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta sesto daļu jāapstiprina Tieslietu padomei. Tieslietu ministrija norāda, ka kārtības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Tiesu informatīvās sistēmas papildinājumu darba grupas, kurā piedalījās pārstāvji no tiesām un Tieslietu ministrijas, apstiprinātajiem datorizētās lietu sadales principiem, un ir īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros.

Tieslietu ministrija, pildot Ministru prezidenta 2013. gada 20. marta rezolūciju, sagatavojusi un iesniegusi Tieslietu padomei informatīvo materiālu ar priekšlikumiem rīcībai situācijās, kad valstij var iestāties pienākums maksāt zaudējumu atlīdzību ārvalstu investoriem atbilstoši starpvalstu investīciju aizsardzības līgumiem, attiecībā uz tiesu varas vai arī tiesu varas uzraudzībai padoto neatkarīgo institūciju un amatpersonu rīcību. Tieslietu padome aicināta izvērtēt aprakstītos riskus un izteikt viedokli par nepieciešamo rīcību, lai vairotu sabiedrības uzticību tiesu varai un ar tiesu varu cieši saistīto amatpersonu darbībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam, Ministru kabinets, izskatot jaunās politikas iniciatīvas, uzklausa Tieslietu ministrijas viedokli. Tieslietu padomes sēdē paredzēts izskatīt Tieslietu ministrijas sagatavotās Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu jaunās politikas iniciatīvas, kā arī Augstākās tiesas jaunās politikas iniciatīvas.

Savukārt Satversmes tiesa atzinusi Tieslietu padomi par pieaicināto personu lietā „Par Civilprocesa likuma 33. panta trešās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam” un aicinājusi izteikt viedokli par jautājumiem, kuriem pēc lietā varētu būt nozīme. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs uzskata, ka ar apstrīdētajām likuma normām ir aizskartas tiesības izvēlēties pārstāvi civilprocesā un pozitīva sprieduma gadījumā saņemt atlīdzinājumu par pārstāvim, kurš nav zvērināts advokāts, veikto samaksu par lietas vešanu tiesā.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 10. jūnijā Augstākās tiesas 461. zālē. Sākums plkst. 13.00.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211