Pirmdien, 18. februārī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apspriedīs jautājumus, kuros lūgts Tieslietu padomes viedoklis par likumprojektiem, Satversmes tiesā izskatāmiem jautājumiem un citiem normatīvo aktu projektiem.

Sēdes darba kārtībā vairāki jautājumi, kas saistīti ar zvērinātu tiesu izpildītāju darbību.

Satversmes tiesa aicinājusi Tieslietu padomi kā pieaicināto personu izteikt viedokli Satversmes tiesas lietā, kas skar jautājumus par zvērinātu tiesu izpildītāju tiesībām saņemt ar tiesas sprieduma izpildi saistīto izdevumu kompensāciju lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, kā arī šīs kompensācijas aprēķināšanas kārtību.

Savukārt no tieslietu ministrija saņemts lūgums izskatīt jautājumu par tiesu varas kompetencē esošo uzraudzības mehānismu pilnveidošanas iespējām maksātnespējas administratoru un zvērinātu tiesu izpildītāju darbības tiesiskuma kontrolē. Jautājums skatāms pēc Ministru prezidenta rezolūcijas, kas izdota, ņemot vērā, ka atbilstoši starptautisko investīciju tiesībām, Latvijas Republika ir atbildīga par visu tās valsts institūciju, tai skaitā neatkarīgo institūciju un amatpersonu rīcību.

Tieslietu ministrs lūdz Tieslietu padomi apspriest un paust viedokli arī par ministra iesniegtajiem priekšlikumiem Saeimā likumprojekta 3. lasījumam grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, ar kuriem plānots paplašināt rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu priekšsēdētāju pienākumus un atbildību par tiesas darba organizēšanu, tostarp par tiesvedības laika pārvaldību.

Savukārt Saeimas Juridiskā komisija lūgusi Tieslietu padomes viedokli par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kuros paredzēts tiesnešu amatalgas piemaksu par kvalifikācijas klasi aizstāt ar izdienas piemaksu par tiesneša amatā nostrādāto laiku.

Tieslietu padome izskatīs arī tiesnešu karjeras jautājumus, kā arī apspriedīs Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanas kārtību.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 18. februārī plkst. 13.00 Augstākās tiesas 461. zālē.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 2865221