Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plānu, 24.maijā tiesnešu e-konferencē ievēlēti deviņi tiesneši darbam Tiesnešu ētikas komisijā. Balsu skaitīšanas komisija informē, ka e-konferencē nobalsojuši 466 tiesneši. Par nederīgiem atzīti 30 balsojumi. Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēti: Agnese Skulme, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese; Lolita Marovska, Valmieras rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece; Iveta Andžāne, Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāja; Jānis Grīnbergs, Valmieras rajona tiesas tiesnesis; Dzintra Balta, Rīgas apgabaltiesas tiesnese; Alla Šilova, Latgales apgabaltiesas tiesnese; Visvaldis Sprudzāns, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājs; Dace Mita, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore un Marika Senkāne, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese.

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Anita Kovaļevska Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā apstiprināta 2010.gada 3.septembrī ar pilnvaru termiņu līdz 2014.gada 2.septembrim.

Tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas. Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 91.3 pantam Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā ir desmit locekļi, kurus, aizklāti balsojot, ievēl Tiesnešu konference. Divus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēl no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi, viņu var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu ētikas komisija izveidota un pirmoreiz ievēlēta 2008. gadā.

Tieslietu padome šī gada 7. maija sēdē izdarīja grozījumus Tiesnešu konferences nolikumā, nosakot, ka konference var notikt arī elektroniski un tiesnešu pašpārvaldes institūcijas e-konference var ievēlēt aizklātās elektroniskās vēlēšanās. Grozīts arī Tiesnešu ētikas komisijas reglaments, paredzot iespēju Ētikas komisijas locekļu izvirzīšanai un ievēlēšanai elektroniskās vēlēšanās.

Par 24. maija Tiesnešu e-konferences vadītāju Tieslietu padome apstiprināja Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Aiju Orniņu, par sekretāri – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Žannu Zujevu, kā arī ievēlēja balsu skaitīšanas komisiju.

 

Tieslietu padomes apstiprinātais Tiesnešu e-konferences organizēšanas un norises plāns paredzēja, ka laikā no 18. līdz 21. maijam tiesneši izvirza Tiesnešu ētikas komisijas kandidātus, 22. maijā iespējams kandidātiem elektroniski uzdot jautājumus. 23. maijā tiesām un zemesgrāmatu nodaļām elektroniski tiek nosūtīti un izlozēti individuālie kodi un paroles. 24. maijā plkst. 9.00 – 13.00 notiek Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanas. Balsu skaitīšanas komisija pēc tam pārbauda individuālos kodus un apkopo rezultātus. Apstiprinātie rezultāti tiek elektroniski nosūtīti tiesnešiem.

Tiesnešu e-konferenci organizēja un tehniski nodrošināja Tiesu administrācija. Pēc administrācijas aprēķiniem, budžeta līdzekļu ietaupījums, organizējot e-konferenci, nevis klātienes konferenci, ir aptuveni 10 000 latu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211