Kaut arī iepriekšējā Tiesnešu konferencē ievēlēto Tiesnešu disciplinārkolēģjas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pilnvaru laiks nav beidzies, šīgada tiesnešu konferencei 25. novembrī bija jāpārvēl atsevišķi to locekļi.

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju konference ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Dzalbi.

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2.panta 3.daļu, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Tā kā Pāvels Gruziņš, kuru par disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēlēja iepriekšējā konferencē, beidzis pildīt tiesneša pienākumus, kolēģijai bija nepieciešams jauns priekšsēdētājs. Pēteris Dzalbe līdz šim bija Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, tas nozīmē, ka Augstākās tiesas plēnumam būs jāvēl jauns Disciplinārtiesas priekšsēdētājs.

Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā tiesnešu konference ievēlēja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis bija jāizvirza no Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu vidus, jo Inguna Radzeviča, kura bija šajā amatā, iecelta par Senāta Krimināllietu departamenta senatori. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 93.panta 2.daļu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir pa vienam senatoram no katra Augstākās tiesas Senāta departamenta, pa vienam tiesnesim no katras Augstākās tiesas tiesu palātas, kā arī viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un divi zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

Tiesnešu konference noklausījās arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja Gunāra Aigara ziņojumu un Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Visvalža Sprudzāna ziņojumu par šo tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbību kopš iepriekšējās Tiesnešu konferences.

Saskaņā ar Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu, kvalifikācijas kolēģija reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbu Tiesnešu konferencei. Savukārt Tiesnešu ētikas komisijas pienākumu reizi gadā sniegt pārskatu par savu darbu Tiesnešu konferencei nosaka likums „Par tiesu varu”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211