Tieslietu padome 25. novembrī sasauc visu Latvijas tiesnešu konferenci.

Konferencē pārskatu sniegs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un Tiesnešu ētikas komisija, kā arī paredzētas vairāku tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvju vēlēšanas.

Tiesnešiem konferencē būs jāievēl Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs, jo Pāvels Gruziņš, kurš bija ievēlēts šajā amatā, beidzis pildīt tiesneša pienākumus. Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, ko, aizklāti balsojot, ievēl Tiesnešu konference.

Tāpat Tiesnešu konferencē būs jāievēl viens Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu vidus, jo Inguna Radzeviča, kura bija šajā amatā, iecelta par Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatori. Likumā „Par tiesu varu” noteikta tiesu pārstāvniecība Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā, paredzot, ka tās sastāvā jābūt vienam Krimināllietu tiesu palātas tiesnesim.

Darbs konferences otrajā daļā tiks organizēts trīs sekcijās, katrā no tām sīkāk iztirzājot tiesu prakses aktuālus jautājumus civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību nozarē. Šo konferences daļu organizē Augstākās tiesas Senāts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, aicinot piedalīties arī prokuratūras, advokatūras un notariāta pārstāvjus.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras darbā ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši. Konferenci sasauc Tieslietu padome ne retāk kā reizi gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211