Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par Eiropas Struktūrfondu projekta ietvaros plānoto Latvijas tieslietu sistēmas izvērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei ar mērķi, uzlabojot tieslietu jomas darbību, atbalstīt ekonomikas attīstību.

Tieslietu sistēmas novērtējumu paredzēts veikt, piesaistot ārvalstu ekspertus. Novērtējums ietvers neatkarīgu Latvijas tiesu sistēmas darbības analīzi, kā arī rekomendācijas tās pilnveidei un modernizācijai. Secinājumus izmantos kā bāzi ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu izstrādei un normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem.

Tiesu administrācija, kas vadīs novērtējuma projektu, iepazīstināja Tieslietu padomi ar tieslietu sistēmas novērtējuma tvērumu, objektu, izstrādes metodoloģiju un sagaidāmajiem rezultātiem. Novērtējuma sagatavošanas termiņš paredzēts līdz 2017.gada beigām.

Tieslietu padome par savu pārstāvi novērtējuma sagatavošanas darba grupā deleģēja Tieslietu padomes padomnieci Daci Šulmani.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 15.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211