Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā negrozīja Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstātas spēkā valsts AS “Latvijas Valsts meži” rīkotā publiskā iepirkuma nolikuma prasības. Augstākā tiesa atzina, ka pirmās instances tiesa ir pareizi interpretējusi vispārīgās vienošanās jēdzienu. Savukārt pieteicēja nepamatoti uzskata, ka jau vispārīgās vienošanās projektā vai iepirkuma nolikumā ir jābūt paredzētiem visiem būtiskajiem iepirkuma līguma nosacījumiem, tostarp attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīdi, apjomu, apjoma sadalījumu pa reģioniem u.c.

Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka vispārīgā vienošanās ļauj pasūtītājam izvēlēties potenciālos sadarbības partnerus vispārīgi paredzamu pasūtījumu izpildei nākotnē, kuru būtiskās sastāvdaļas un izpildes nianses vēl, iespējams, nav pilnībā zināmas un var būt atkarīgas no apstākļiem, kas pastāvēs tad, kad radīsies nepieciešamība pēc precēm vai pakalpojumiem.

Konkrētajā gadījumā pasūtītāja AS “Latvijas Valsts meži”,ņemot vērā kokmateriālu pārvadājumu ciešo saistību ar tirgus situāciju un no tās izrietošo kokmateriālu pieprasījumu, kā arī saistību ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem (silta ziema, ilgstošas lietavas, vējgāzes u.tml.), kas nereti traucē veikt saimniecisko darbību plānotajā termiņā un apjomā, izvēlējās vispārīgās vienošanās slēgšanas procedūru. Šajā gadījumā pasūtītāja vispārīgās vienošanās projektā paredzēja informēt vienošanās dalībniekus par būtiskajiem pakalpojumu sniegšanas aspektiem, un, iestājoties vajadzībai pēc pakalpojumiem, šo noteikumu arī īstenoja, nosūtot vienošanās dalībniekiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vispārīgās vienošanās ietvaros. Vispārīgās vienošanās dalībnieks, saņemot uzaicinājuma vēstuli ar visu būtisko informāciju, var izsvērt, vai tam konkrētais iepirkuma līgums ir pievilcīgs no saimnieciskā un ekonomiskā viedokļa un vai tas spēs izpildīt līgumu atbilstoši pasūtītājas prasībām.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

AS „Latvijas Valsts meži” rīkoja atklātu konkursu „Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2015. un 2016.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”.

Pieteicēja SIA „Vikkers” vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā ar sūdzību par nolikumu. Pieteicēja uzskatīja, ka pieļauts pārkāpums, jo nolikumā nav norādīts konkrēts pakalpojumu apjoms, apjoma sadalījums pa reģioniem un konkrēts laiks, kad pakalpojumi sniedzami.

Iepirkumu uzraudzības birojs ar 2015.gada 27.jūlija lēmumu atstāja spēkā nolikuma prasības un atļāva pasūtītājai turpināt iepirkumu.

Pieteicēja iesniedza tiesā pieteikumu par biroja lēmuma atzīšanu par prettiesisku.

Administratīvā rajona tiesa ar 2015.gada 15.decembra spriedumu pieteikumu noraidīja.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv