Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 7.maijā ar rīcības sēdes lēmumu atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes izsniegtu būvatļauju parka izveidošanai Jūrmalā. Līdz ar Senāta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 9.maija spriedums, ar kuru izsniegtā būvatļauja atzīta par tiesisku, jo tā neparedzēja veikt meža zemes transformāciju vai atmežošanu. Senāts šādu lēmumu pieņēmis, jo, izvērtējot pieteicējas – Jūrmalas aizsardzības biedrības – iesniegto kasācijas sūdzību, senatoru kolēģija atzīst, ka kasācijas sūdzībā norādītie argumenti nerada šaubas par sprieduma tiesiskumu.

Senāts atzina par pamatotu Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka strīdus teritorija nav uzskatāma par parku, bet gan par mežaparku atbilstoši Meža likuma 3.panta piektajai daļai, jo konkrētajā teritorijā atrodas Meža likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktam atbilstošs mežs, un konkrētā teritorija uzskatāma par ekosistēmu, kas pamatā atbilst meža pazīmēm, bet kuras papildu pazīme ir tā, ka tai ir īpaši izveidota infrastruktūra un tam nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr. 819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi” 9.punktam pastāvēja iespēja mežā ierīkot parku, neveicot meža zemes transformāciju. Tiesa konstatēja, ka projekts neparedzēja ne meža zemes transformāciju, ne atmežošanu. Ņemot vērā, ka atmežošana teritorijā nav veikta, tiesa pamatoti secināja, ka šajā gadījumā nav piemērojams Aizsargjoslu likuma 36.panta ceturtās daļas 2.punkts un meža zemes transformācijas atļauja nav nepieciešama, jo mežaparks ierīkots, neveicot meža zemes pārveidošanu citā lietošanas veidā.

Jūrmalas pilsētas būvvalde trešajai personai – SIA „Adlera” – izdeva būvatļauju, ar kuru atļauta parka teritorijas labiekārtošana Jūrmalā, Bulduros. Jūrmalas aizsardzības biedrība iesniedza tiesā pieteikumu, apstrīdot parka izbūvi un norādot, ka attiecīgās teritorijas ir īpaši aizsargājamas.

Lieta SKA-266/2019; A42689007

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv