Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 5.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Ministru kabinetam izdot labvēlīgāku administratīvo aktu un izmaksāt naudas balvu saistībā ar dalību Nedzirdīgo vasaras olimpiādē. Senāta ieskatā, lietā nav vērtēti vairāki apstākļi, kas liecina par vienlīdzības principa neievērošanu.

Lietā ir strīds par to, vai faktiskie apstākļi, kādos atradās pieteicēji, kuriem tika piešķirta balva 20 % apmērā no maksimālā balvas apmēra, ir salīdzināmi ar apstākļiem, kādos atradās sportisti, viņu treneri un sportistus apkalpojošie darbinieki 2012.gada Vasaras paralimpiskajās spēlēs, kam tika piešķirta balva 100 %  apmērā no maksimālās balvas apmēra, un sportisti, viņu treneri un sportistus apkalpojošie darbinieki 2013.gada Pasaules čempionātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kam tika piešķirta balva 80 % apmērā no maksimālās balvas apmēra.

Senāts piekrīt pieteicēju kasācijas sūdzībā norādītajam, ka ar Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumiem Nr. 26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” ir atzīts olimpisko, paralimpisko un nedzirdīgo spēļu vienlīdzīgums.

Senāts piekrīt tiesu secinātajam, ka, lemjot par balvas apmēru kontekstā ar vienlīdzības principu, salīdzināmi ir arī citi apstākļi, tostarp spēlēs piedalījušos dalībvalstu un dalībnieku skaits. Tomēr pieteicēji kasācijas sūdzībā ir norādījuši uz vairākiem apstākļiem, kas liek domāt, ka arī 2012.gada Vasaras paralimpiskajās spēlēs un 2013.gada Pasaules čempionātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vairākās disciplīnās konkurence ir bijusi ierobežota. Kā izriet no kasācijas sūdzībā norādītajiem faktiem, arī dalībvalstu un dalībnieku skaits Nedzirdīgo vasaras spēlēs nebūt nav bijis tik procentuāli atšķirīgs.

Senāts norāda, ka no zemāko instanču tiesu spriedumiem nav redzams, ka tās būtu pārliecinājušās, ka iepriekš minētajās sacensībās, par kurām tika piešķirta procentuāli krietni lielāka balva, piedalījās ievērojami vairāk dalībvalstu, un dalībnieku skaits disciplīnās, par kurām tika piešķirtas balvas, tiešām ir bijis ievērojami lielāks. Proti, tāds, lai attaisnotu tik būtiskas piešķirtās balvas procentuālās (20 % un 80 % vai 100 %) atšķirības.

Lieta SKA-108; A420419514

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv