Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome, Aizsardzības ministrija, Vides un Reģionālās attīstības ministrija un Ieslodzījumu vietu pārvalde. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 11.februārī rakstveida procesā izskatīs ar brīvības atņemšanu notiesātas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2019.gada 13.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīts minētās personas pieteikums par Valmieras cietuma rīcību, nenododot izvērtēšanas komisijai personas lūgumu par soda izciešanas režīma maiņu, un pienākuma noteikšanu cietuma izvērtēšanas komisijai izskatīt lūgumu. Lietā ir jāatbild uz jautājumu, vai izvērtēšanas komisijai adresēto iesniegumu par noteiktā soda izciešanas režīma mīkstināšanu notiesātais var iesniegt ar pārstāvja starpniecību, vai arī iesniegumu var iesniegt tikai pats notiesātais personīgi. (Lieta SKA-757/2020).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 14.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja pieteicējas projekta iesniegumu par modernas un videi draudzīgas hidroelektrostacijas izveidi un noslēdza ar pieteicēju līgumu par šī projekta realizāciju. Lai gan pieteicēja hidroelektrostaciju ir izveidojusi, lietā ir strīds par tās atbilstību normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem finansējuma piešķiršanas priekšnoteikumiem un secīgi par ministrijas pienākumu veikt līgumā noteiktā finansējuma izmaksu.

Lietā ir būtiski noskaidrot, kādām hidroelektrostacijām saskaņā ar tiesību normām ir tiesības pretendēt uz finansējumu par novecojušo turbīnu nomaiņu un kādā mērā ministrijas rīcība, apstiprinot sākotnējo pieteicējas projekta iesniegumu, varēja radīt tiesisko paļāvību par tajā paredzētā projekta atbilstību normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām. (Lieta SKA-160/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv