Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē 10.jūnijā paredzēts izskatīt pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs bija ieradies prokuratūrā, kur veica filmēšanu ar mobilo telefonu bez prokurora piekrišanas. Pēc prokurora izsaukuma notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri pieprasīja pieteicējam pārtraukt filmēšanu. Pieteicējs nepakļāvās prokurora un policijas amatpersonu prasībai pārtraukt filmēšanu un tā rezultātā tika aizturēts un nogādāts policijas iecirknī, kur tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, sastādīts administratīvās aizturēšanas protokols, veikta pieteicēja personas un mantu apskate, kuras laikā izņemts mobilais telefons. Vēlāk lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā tika izbeigta noilguma dēļ un izņemtā manta atdota atpakaļ pieteicējam.

Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu, lūdzot atlīdzināt morālo kaitējumu un mantiskos zaudējumus saistībā ar uzsākto administratīvā pārkāpuma lietvedību.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot apelācijas sūdzību par rajona tiesas spriedumu, pieteikumu daļēji apmierināja, atzīstot, ka ilgstošā kavēšanās pieņemt lēmumu par rīcību ar izņemto mantu būtiski aizskāra pieteicēja pamattiesības uz īpašumu un tas ir pamats morālā kaitējuma atlīdzināšanai.

Pieteicējs par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, norādot uz iespējamu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5.panta 1.punkta „c” apakšpunkta pārkāpumu. Pieteicējs sūdzībā citstarp norādījis, ka iespējamā pārkāpuma pārtraukšanai būtu bijis pietiekami ar mantas (mobilā telefona) izņemšanu, kas ir mazāk ierobežojošs līdzeklis nekā personas aizturēšana, jo bez tehniskiem līdzekļiem filmēšanu nav iespējams veikt. (Lieta SKA-791/2019).

 

  1. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.jūnijā turpinās izskatīt lietu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu pārtraukt pieteicējai pabalsta izmaksu aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu un  pienākumu atmaksāt valstij pārmaksātos valsts sociālos pabalstus sakarā ar personu aizbraukšanu uz citu valsti. Augstākā tiesa pērn apturēja tiesvedību lietā un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesai par Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta pirmās daļas un 20.panta pirmās daļas 2.punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam. Satversmes tiesa pieteikumu izskatīja un Augstākā tiesa atjaunoja tiesvedību lietā.

Izskatāmajā lietā pieteicēja kopā ar aizbilstamo, kas ir pieteicējas mazmeita, dzīvo Īrijā, ir pensionāre, kura saņem Latvijas pensiju, un nav nodarbināta Īrijā. Saņēmusi informāciju, ka pieteicēja ar aizbilstamo dzīvo Īrijā un mazmeita tur mācās skolā, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra nolēma pārtraukt pieteicējai pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzības par aizbildņa pienākuma pildīšanu izmaksu, kā arī pieprasīja atmaksāt pārmaksātos valsts sociālos pabalstus. (Lieta SKA-77/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv