Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 15.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicēja pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta. (Lieta Nr. SA-1/2021).
  2. Senāta Administratīvo lietu departaments 16.martā turpinās skatīt pieteicēja kasācijas sūdzību lietā par vecuma pensijas minimālo apmēru. Iepriekš Senāts bija apturējis tiesvedību lietā, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā. Līdz ar Satversmes tiesas sprieduma spēkā stāšanos, Senāts atjaunoja tiesvedību lietā. (Lieta Nr. SKA-259/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv