Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 17.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pamatoti konstatējis, ka pieteicējas, kura darbojas parādu ārpustiesas atgūšanas jomā, īstenotā komercprakse ir bijusi negodīga - profesionālajai rūpībai neatbilstoša un patērētāja ekonomisko rīcību negatīvi ietekmējoša un maldinoša.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmums ir pamatots  un pieteicējai piemērotais naudas sods ir samērīgs ar pieļauto pārkāpumu. Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, nepiekrītot apgabaltiesas secinājumiem. (Lieta Nr.SKA-136/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv