Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ekonomikas ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Vides pārraudzības valsts birojs un Ķekavas novada dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 19.decembrī rakstveida procesā izskatīs AS „Tukuma Straume” blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā. Pieteicēja vērsās tiesā, lūdzot atcelt Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektora lēmumus, kā arī atzīt par prettiesiskiem iestādes sākotnējos lēmumus – aktus par nepārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu un izņemšanu no apgrozības. Pieteicēja uzskata, ka dienestam nebija tiesību apturēt pieteicējas ražotās produkcijas izplatīšanu un izņemšanu no apgrozības. Tomēr ģenerāldirektors pārsūdzētajos lēmumos atzinis, ka sākotnējie lēmumi, kaut arī atcelti, uz to izdošanas brīdi ir bijuši tiesiski un pamatoti. Vienlaikus pieteicēja norāda, ka ar attiecīgajām dienesta darbībām pieteicējai ir nodarīti lieli finansiāli zaudējumi. (Lieta SKA-1661/2017).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 19.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par pieteicēja tiesībām saņemt Latvijā piešķirto piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu laikā, kad pieteicējs nestrādāja un ar bērnu dzīvoja Latvijā, bet bērna māte dzīvoja, strādāja un saņēma ģimenes pabalstu par bērnu Apvienotajā Karalistē kā no primāri kompetentās valsts.

Apgabaltiesa noraidīja pieteicēja pieteikumu par minētās piemaksas izmaksāšanu. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, paužot arī viedokli, ka piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu nav tulkojama kā ģimenes pabalsts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.883/2004 “Par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu” izpratnē, bet gan ir uzskatāms par  invaliditātes pabalstu, kas jāizmaksā tai valstij, kurā viņš dzīvo.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākajai tiesai jāvērtē, vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, kuru paredz Valsts sociālo pabalstu likums, nacionālo tiesību normu izpratnē ir uzskatāma par ģimenes pabalstu vai invaliditātes pabalstu, kā arī to, vai konkrētajā gadījumā minētās piemaksas izmaksāšanas pienākums saglabājās Latvijai. (Lieta SKA-811/2017).

3) Administratīvo lietu departaments 21.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ekonomikas ministrija pieteicējam anulēja būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā sakarā ar pieļautiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas izstrādē. Apgabaltiesa ministrijas lēmumu atzina par pamatotu.

 Lietā risināms jautājums par būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas izstrādei piemērojamiem normatīvajiem aktiem un izvirzāmajām prasībām, kā arī pieteicēja profesionālo atbildību par to ievērošanu. (Lieta Nr. SKA-1104/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv