Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā skatīs vienu lietu ar iesniegtu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija, Rīgas brīvostas pārvalde un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 3.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai pieteicējai pienākas zaudējumu (atrautās peļņas) atlīdzinājums par to, ka tai nepamatoti tika atteikts piešķirt tiesības pārdot biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka nav pamata uzskatīt, ka par prettiesiskiem atzītie Ekonomikas ministrijas lēmumi par atteikšanos piešķirt pieteicējai pārdot elektroenerģiju ir lieguši pieteicējai gūt peļņu. Kā atzina tiesa, arī labvēlīga administratīvā akta izdošanas gadījumā no elektrostacijā saražotas elektroenerģijas pārdošanas pieteicēja peļņu nebūtu guvusi, jo atbilstoši pašas pieteicējas norādītajam uz zemesgabala „Lielmežotnes ferma” elektrostaciju uzbūvēt nebija iespējams. Tātad pieteicējai būtu bijis jāvēršas ministrijā ar iesniegumu par jaunas tiesības piešķiršanu citā ražošanas vietā. Pieteicēja nav spējusi pierādīt, ka šāda administratīvā procesa ietvaros tai noteikti tiktu izdots labvēlīgs administratīvais akts.

Pieteicēja kasācijas sūdzībā argumentē, ka tiesa nav izvērtējusi pieteikumā ietvertos motīvus par to, ka pieteicēja, lai neciestu zaudējumus, izvēlējās elektroenerģijas ražošanas un pārdošanas tiesību iegūšanu saskaņā ar citiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 221 ražotnē citā adresē, un šīs darbības ir vērtējamas kā pirmā uzsāktā administratīvā procesa turpinājums, nevis kā pēc būtības jauns ar iepriekš minēto procesu nesaistīts process. Nošķirot šos abus procesus, tiesa izdarīja nepamatotu un šajā lietā izšķirošu secinājumu, ka nav pietiekami ticams, ka ražotnes vietas maiņa tiktu atļauta arī šajā pirmajā procesā, kurā elektroenerģijas ražošanas un pārdošanas tiesības bija jāpiešķir saskaņā ar noteikumiem Nr. 262. (Lieta SKA-8/2020).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 3.martā rakstveida procesā kopsēdē izskatīs abu pušu kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  

Lietā paredzēts izskatīt strīdu par Rīgas brīvostas pārvaldes pienākumu, piešķirot privātpersonai tiesības sniegt Rīgas ostas teritorijā kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojumus, rīkot taisnīgu (atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu) atlases procedūru. Papildus tam šajā lietā tiks vērtēts, vai gadījumā, ja Ostas pārvaldes rīcība, izvēloties pakalpojuma sniedzēju bez attiecīgas procedūras, ir atzīta par prettiesisku, tiesai ir kompetence tagad uzdot Rīgas brīvostas pārvaldei pienākumu rīkot šādu procedūru. (Lieta SKA-235/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv