Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Salacgrīvas pilsētas dome, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

1. Senāta Administratīvo lietu departaments 21.decembrī izskatīs biedrības ,,Latvijas Motosporta Federācija” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par biedrības ,,Latvijas Motosporta Federācija”, kurai ar Sporta likumu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – motosporta trašu licencēšana, tiesībām noteikt maksu par licences izsniegšanu. (Lieta Nr. SKA-401/2020).

2. Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.
Lietā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumuLatvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārsods ir piemērots par sociālajos tīklos Facebook un Twitter, ziņu portālos, laikrakstā „Dienas bizness” un Latvijas Televīzijas raidījumā publiski paustajiem izteikumiem par citiem zvērinātiem advokātiem, tiesnešiem un ierēdņiem. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Pieteicējs kasācijas sūdzībā kā vienu no argumentiem min to, ka tiesa nav vērtējusi pieteicēja vārda brīvību, jo pieteicējs ir  paudis savu viedokli kā Saeimas deputāta amata kandidāts. (Lieta Nr. SKA-989/2020).

3. Senāta Administratīvo lietu departaments 23.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.
Pieteicēja, kura dzīvo ASV un kurai ir ASV pilsonība un Latvijā uzkrāts apdrošināšanas stāžs vērsās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ar lūgumu piešķirt vecuma pensiju. Aģentūra atteica to piešķirt, jo konstatēja tiesiskus šķēršļus labvēlīga administratīvā akta izdošanai.

Izskatījusi pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa pieteicējas pieteikumu noraidīja, par ko pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību. Šobrīd ierosinātās kasācijas tiesvedības ietvaros Senātam lietā ir jāizšķir: vai apelācijas instances tiesa, izlemjot prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu sociālo tiesību jomā, rīkojās pareizi, ka vērtēja tos faktiskos un tiesiskos apstākļus, kādi pastāvēja pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas brīdī. Tāpat Senātam ir jāizšķir jautājums, vai starptautiskam līgumam – Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumam par savstarpēju pensiju izmaksu – lietā ir tiesiska nozīme vai nav. Vienlaikus arī jānoskaidro, vai apelācijas instances tiesa, noraidot pieteicējas lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, nav pieļāvusi tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu. (Lieta Nr. SKA-109/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv