Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Veselības ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts policija.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 25.augustā rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja vērsās VSAA ar lūgumu piešķirt vecuma pensiju priekšlaicīgi, norādot, ka ir aprūpējusi bērnu invalīdu, jo dēls jau nepilnu 8 gadu vecumā zaudējis roku.

VSAA atteica pensijas piešķiršanu, uzskatot, ka pieteicēja nav vismaz astoņus gadus aprūpējusi bērnu, kurš līdz 18 gadu vecumam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bērnu ar invaliditāti, kā to prasa likuma “Par valsts pensijām” 11.panta ceturtā daļa, jo bērnam invaliditāte piešķirta 12 gadu vecumā.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja daļā un uzdeva aģentūrai piešķirt pieteicējai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem no 2012.gada 18.jūlija.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākā tiesa vērsās ar pieteikumu Satversmes tiesā par likuma “Par valsts pensijām”11.panta ceturtajā daļā ietvertās normas daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes normām.

Satversmes tiesa ar 2017.gada 15.jūnija spriedumu atzina likuma “Par valsts pensijām”11.panta ceturto daļu, ciktāl tā liedz personai tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas un nosaka prasību konstatēt, ka bērnam invaliditāte ir bijusi atzīta atbilstoši viņa aprūpes laikā piemērotajos PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par neatbilstošu Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam.

Augstākajai tiesai, ievērojot Satversmes tiesas spriedumā atzīto un izteiktās atziņas ir jāpārbauda apgabaltiesas sprieduma tiesiskums, proti, vai pieteicējai bija tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos atbilstoši likuma “Par valsts pensijām” 11.panta ceturtajai daļai. (Lieta SKA-32/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baba.kataja@at.gov.lv