Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Viesītes novada pašvaldība.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 27.novembrī kopsēdē rakstveida procesā izskatīs Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu. 

Pieteicējs, kurš ir Ventspils pilsētas domes deputāts, ir vērsies tiesā ar pieteikumu pret Ventspils pilsētas domi. Pieteikumā ir lūgts uzlikt pienākumu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju, proti, izsniegt dokumentu, kas nosaka, kuriem Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvjiem ir tiesības izteikties Ventspils pilsētas domes apmaksātos masu medijos. Tāpat lūgts atzīt par prettiesiskiem informācijas ievietošanas ierobežojumus Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv.

Augstākajai tiesai šajā lietā, izskatot blakus sūdzību par rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu, ir jāvērtē, vai pieteicēja izvirzītie prasījumi ir izskatāmi tiesā administratīvā procesa kārtībā. (Lieta SKA-888/2018).

  1. Administratīvo lietu departamentā 30.novembrī būs pieejams nolēmums  lietā saistībā ar pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Pieteicēja 2011.gada 2.martā pārdeva nekustamo īpašumu Viesītes novadā, samaksājot nekustamā īpašuma nodokli līdz 2011.gada beigām. Viesītes novada dome 2012.gadā pieteicējai aprēķināja nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 % apmērā par 2011.gadu sakarā ar neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Sākot lietas izskatīšanu pērn decembrī, Augstākā tiesa saskatīja, ka likuma sistēma rada netaisnīgas sekas bijušajam īpašniekam gadījumos, kad nekustamais īpašums atsavināts (ierakstīts zemesgrāmatā) līdz 31.augustam, jo nodokļa papildlikmes aprēķina vajadzībām tiek pārbaudīta lauksaimniecības zemes apstrāde līdz 1.septembrim. Laika posms līdz 31.augustam ir lielākā gada daļa, tādēļ lietā izskatāmo un tam līdzīgus gadījumus nevar atzīt par netipiskiem. Tāpēc Augstākā tiesa lietā apturēja tiesvedību, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā.

2018.gada 18.oktobrī Satversmes tiesa ir taisījusi spriedumu. Līdz ar to administratīvajā lietā atjaunota tiesvedība. (Lieta SKA-16/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv