Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ventspils pilsētas dome, Valsts policija un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 31.maijā rakstveida procesā izskatīs Ventspils pilsētas domes kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicēju pieteikums apmierināts daļā un Ventspils pilsētas domei uzlikts pienākums viena mēneša laikā sprieduma spēkā stāšanās dienas iekļaut pieteicējus Ventspils pilsētas domes komisiju sastāvā, ievērojot deputātu proporcionālas pārstāvības principu. Lietā ir strīds par Ventspils domes opozīcijas deputātu tiesībām tikt iekļautiem domes izveidotu komisiju, padomju un darba grupu sastāvā. (Lieta Nr. SKA-455/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv