Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 4.septembrī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta un pieteicējas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja VAS „Latvijas dzelzceļš” ārējās tranzīta procedūras ietvaros veica preču (akumulatoru) pārvadājumu dzelzceļa vagonā uz Igauniju. Saņemot preces galapunktā, tika konstatēts kravas iztrūkums, par ko Valsts ieņēmumu dienests noteica pieteicējai pienākumu maksāt muitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli un nokavējuma naudu. Nepiekrītot dienesta lēmumam, pieteicēja iesniedza pieteikumu tiesā, lūdzot to atcelt. Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, apgabaltiesa atcēla dienesta lēmumu daļā par pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu. Tiesa atzina, ka ievedmuitas nodokļos neietilpst par preču ievešanu maksājamais pievienotās vērtības nodoklis. Savukārt atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa direktīvai (2006/112/EEK) nodoklis kļūst iekasējams vienīgi tad, kad uz precēm vairs neattiecas ārējā tranzīta procedūra. Tādējādi par preču importa vietu tiesa atzina Igauniju, kuras teritorijā uz precēm beidza attiekties muitas režīms. Ņemot vērā minēto, tiesa secināja, ka dienests nav pamatojis pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas pienākumu un to, kāpēc šis nodoklis ir jāmaksā Latvijā, ja reiz muitas procedūras tranzīts noslēgšana ar neatbilstību tika konstatēta Igaunijā.  (Lieta SKA-176/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv