Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar pieteicējas iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu strīdā ar Laukun atbalsta dienestu. Senāts izskatīs arī divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.septembrī rakstveida procesā turpinās izskatīt pieteicējas – zemnieku saimniecības – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu lietā par platību maksājumiem.

Pieteicēja iesniedza Lauku atbalsta dienestam platību maksājumu iesniegumu par 2014.gadu, tostarp vienotā platības maksājuma un pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta saņemšanai pieteica divus laukus. Lauku atbalsta dienests veica pārbaudi par pļaušanas nosacījumu ievērošanu un konstatēja, ka „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta maksājumam pieteiktie lauki ir nopļauti pirms 2014.gada 1.augusta, kas neatbilst „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta saņemšanas noteikumiem.

Senāts iepriekš bija apturējis lietā tiesvedību, jo nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus. Šāds lēmums tika pieņemts, jo, izskatot lietu, Senātam radās šaubas, vai apstākļos, kad pieteicēja bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos atbalstam pieteikto platību ir nopļāvusi pirms 1.augusta, bet nav radījusi izmaiņas kultūraugu grupā, atbilstoši regulām ir pamatoti piemērot trīs sankcijas, kas paredzētas par dažādiem pārkāpumiem. Senāta ieskatā, šādu sankciju vienlaicīga piemērošana ir izvērtējama arī ņemot vērā samērīguma principu.

2021.gada 15. aprīlī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā un Senāts atjaunoja tiesvedību administratīvajā lietā. (Lieta Nr. SKA-2/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv