Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Lauku atbalsta dienests un Valsts policija.

Informācija par atsevišķām lietām:

1. Senāta Administratīvo lietu departaments 7.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā izskatāmais strīds ir saistīts ar Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu projektiem, kuri vērsti uz meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu. Viens no kritērijiem, pēc kuriem projektu iesniegumus izvērtē, sadalot pieejamo ierobežoto finansējumu, ir atbalsta pretendenta īpašumā esošā meža platība. Augstāks punktu skaits tiek piešķirts pretendentiem, kuru īpašumā ir mazāka meža platība. Lauku atbalsta dienests, citastarp piemērojot minēto kritēriju, noraidīja pieteicējas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „J2”, projekta iesniegumu, finansējuma trūkuma dēļ pēc projektu sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem. Pieteicēja vērsusies administratīvajā tiesā, uzskatot, ka šāds kritērijs ir pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka kritērijs nav pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu. (Lieta Nr.SKA-165/2022).

 

2.Senāta Administratīvo lietu departaments 7.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā pieteicēja, SIA ,,CIRĪŠU HES”, iesniegusi pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par pieteicējas hidroelektrostacijā piemērojamo cenas diferencēšanas koeficientu par noteiktu laikposmu. Pieteicēja vēlas saņemt atbalstu lielākā apjomā par periodu, kura laikā tika iegūti precīzāki, uz konkrētās elektrostacijas datiem pamatoti, iekšējās peļņas normas aprēķini, jo izrādījās, ka šo aprēķinu rezultātā precizētais cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai ir uzņēmējam labvēlīgāks, nekā sākotnēji, izmantojot noteikumu Nr. 262 10.pielikumā norādītās līmeņatzīmes, noteiktais.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidījusi, atsaucoties uz noteikumu Nr. 262 normām, kuras konkrēti nosaka brīdi, ar kuru piemērojams noteiktais koeficients pārkompensācijas novēršanai, proti, tikai uz turpmāko laiku. (Lieta Nr.SKA-163/2022).

 

3. Senāta Administratīvo lietu departaments 10.februārī rakstveida procesā izskatīs Valsts policijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts policija saņēma biedrības „Par legālu saturu” iesniegumu un uzsāka pārbaudi par iespējamu autortiesību un blakustiesību pārkāpumu, nelicencēti retranslējot televīzijas programmas interneta vietnēs www.ontvtime.ru, www.sunduk.tv, www.tvtrend.org, www.sovok.tv un www.televizor.tv. Ar pārsūdzēto lēmumu atstāti spēkā vairāki Valsts policijas paziņojumi „Par nelicencēta satura pārraidi”, kuros pieteicējai SIA „Latvijas Mobilais Telefons” uzlikts pienākums veikt darbības, lai elektronisko sakaru tīklā likvidētu uzglabāto informāciju un liegtu piekļuvi minētajām tīmekļa vietnēm, kurās prettiesiski tiek publiskots audiovizuāls saturs. Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par lēmuma atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa atcēla pārsūdzēto lēmumu daļā, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums likvidēt uzglabāto informāciju, jo konstatēja, ka pieteicēja informāciju neuzglabā. Daļā par pienākumu liegt piekļuvi tīmekļa vietnēm rajona tiesa pieteikumu noraidīja. Izskatot pieteikumu noraidītajā daļā sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, apgabaltiesa to apmierināja un atzina strīdus paziņojumus par spēkā neesošiem. Tiesa, atsaucoties arī uz tiesiskuma, tiesību virsvadības, likuma prioritātes un likuma atrunas principiem, kā arī aizliegumu piemērot analoģiju, secināja, ka policijas kompetencei pieņemt lēmumu ir jābūt tieši noteiktai normatīvajā aktā. Iestāde nevar atvasināt sev tādas tiesības, kādas neparedz likums un kādas likumdevējs nav tai deleģējis. Policija nepamatoti uzskata, ka tai ir tiesības pieņemt jebkuru lēmumu, ja vien likumā nav noteikts tiešs aizliegums. (Lieta Nr.SKA-276/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv