Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 26.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AL LAW”- kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru akciju sabiedrībai „Rīgas piena kombināts” tiktu iecelts zvērināts revidents. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 11.martā.

Ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu pieteicējas pieteikums noraidīts. Izskatot pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu, reģistra galvenais valsts notārs atstāja sākotnējo lēmumu negrozītu.

Senātam lietā risināms jautājums par Koncernu likuma 32.panta pirmās daļas interpretāciju un piemērošanu: akcionāru tiesībām panākt, lai Uzņēmumu reģistrs ieceļ zvērinātu revidentu un par Uzņēmumu reģistra kompetenci to darīt.

Lieta SKA-176/2020; A420239816

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv