Senāta Administratīvo lietu departaments 21.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Konkurences padomes lēmums par naudas soda uzlikšanu pieteicējai – biedrībai „AUTO ASOCIĀCIJA”. Senāts atzina apgabaltiesas spriedumu par pamatotu.

Izskatāmajā lietā Konkurences padome ar lēmumu pieteicējas biedrības „AUTO ASOCIĀCIJA” darbībās konstatēja Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpumu un uzlika pieteicējai naudas sodu. Proti, Konkurences padome konstatēja aizliegtu vienošanos, pieteicējas biedriem apspriežot jautājumus par apdrošināšanas akciju sabiedrību īstenotajām darbībām un par sadarbību ar apdrošināšanas akciju sabiedrībām, kā arī pieteicējas biedriem apspriežot un/vai vienojoties ar Latvijas Līzinga Devēju Asociāciju par būtiskiem līzinga darījumu pamata noteikumiem. Konkurences padome šīs darbības atzina kā konkurenci ierobežojošas pēc mērķa.

Senāts konstatēja, ka apgabaltiesa, atsaucoties arī uz Eiropas Savienības Tiesas un Senāta praksi, ir norādījusi uz nepilnībām Konkurences padomes lēmuma pamatojumā tādā kontekstā, ka iestāde nav pārbaudījusi visus nepieciešamos apstākļus, lai secinātu, vai vienošanos mērķis ir konkurences kropļošana.

Apgabaltiesa, vērtējot Konkurences padomes apsvērumus saistībā ar pieteicējas vienošanos ar līzinga devēju asociāciju par noteiktu transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu veikšanu attiecīgo automašīnu marku pārstāvju servisos, atzinusi, ka, lai pārliecinātos, vai šāda vienošanās var ietekmēt konkurences apstākļus noteiktā tirgū, ir nepieciešams noskaidrot tirgu raksturojošos tiesiskos un ekonomiskos datus.

Arī attiecībā uz asociācijas ietvaros biedru apspriestajiem jautājumiem saistībā ar apdrošināšanas akciju sabiedrībām apgabaltiesa ir atzīmējusi, ka Konkurences padome nav sniegusi pienācīgu pamatojumu, kas ļautu secināt, ka arī šī vienošanās rada pietiekamu kaitējumu konkurencei un ir novērtējama kā konkurenci ierobežojoša pēc mērķa. Apgabaltiesa norādījusi, ka nav pietiekami norādīt iestādes viedokli, bet ir nepieciešams objektīvs tirgus apstākļu ekonomisks un tiesisks novērtējums, lai tiesa varētu pārliecināties par iestādes izdarīto secinājumu pamatotību.

Senāts atzina, ka Konkurences padome nav atspēkojusi apgabaltiesas apsvērumus par lietā noskaidrojamiem apstākļiem.

Senāts arī atzina, ka Konkurences padome nav atspēkojusi apgabaltiesas vērtējumu par vienošanās saistībā ar apdrošināšanas akciju sabiedrībām saturu un būtību, kā rezultātā apgabaltiesa secināja, ka vienošanās neliecina par aizliegtu vienošanos pēc mērķa, tostarp atzīstot, ka asociācijas biedri nav apsprieduši individuālus ar konkrēta biedra komercdarbību saistītus jautājumus.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-7/2021; A43012014

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv