Senāta Administratīvo lietu departaments 26.aprīlī, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru atcelts Ogres novada domes lēmums par pieteicējai noteikto pienākumu sakārtot tās nekustamo īpašumu, atbrīvojot to no kapu pieminekļiem.

Senāts šo lietu, tostarp daļā par pieteicējai uzlikto pienākumu atbrīvot strīdus zemesgabalu no kapu pieminekļiem, jau iepriekš bija skatījis kasācijas kārtībā un vērsa apgabaltiesas uzmanību, ka izskatāmajā gadījumā nepieciešams izvērtēt, vai Teritorijas izmantošanas noteikumu normas, kas noteic pieteicējas nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu „Parks”, atbilst augstāka juridiskā spēka normām.

Ievērojot, ka likumdevējs ir pilnvarojis pašvaldības vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentā noteikt tikai tādus īpašuma tiesību ierobežojumus, kas atbilst likumā noteiktajiem teritorijas plānošanas pamatprincipiem un ir nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, apgabaltiesa atzina, ka Teritorijas izmantošanas noteikumu normas, ar kurām strīdus zemesgabalam ir noteikts atļautās izmantošanas veids „Parks”, neatbilst augstāka juridiskā spēka tiesību normām: Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punktam un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta 2.punktam. Tāpēc pārsūdzētais lēmums šajā daļā ir atceļams kā nepamatots.

Pārbaudījusi pārsūdzētā sprieduma motivāciju, senatoru kolēģija atzīst, ka apgabaltiesas veiktie secinājumi ir loģiski un pietiekami.

Senāts iepriekš šajā lietā konstatējis, un arī apgabaltiesa, pārbaudot faktiskos apstākļus, ir atzinusi, ka no Teritorijas izmantošanas noteikumu grafiskās daļas kartes var redzēt, ka pieteicējas īpašums neveido daļu no plašākas zaļās teritorijas (piemēram, parka vai mazdārziņu teritorijas), bet līdzās tam atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un centra apbūves teritorija. Tātad pieteicējas īpašums faktiski ietilpst teritorijā ar samērā intensīvu un pilsētvidei raksturīgu apbūvi. Tāpat lietā konstatēts, ka strīdus zemesgabals pa tā ārējo perimetru ir norobežots ar metāla režģu žogu, savukārt pašā strīdus zemesgabalā atrodas likumīgi izbūvēts autostāvvietas laukums. Senatoru kolēģija atzīst, ka šādos apstākļos argumenti par to, ka konkrētā teritorijas izmantošanas veida noteikšana nepieciešama esošo apstādījumu platības un telpiskās struktūras integritātes saglabāšanai, nepelna ievērību.

Lieta Nr. SKA-918/2021; A420352516

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv