Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā ar rīcības sēdes lēmumu atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību SIA “Zaļā Mārupe” pieteikumā par Valsts darba inspekcijas lēmumu, ar kuru atzīts, ka nelaimes gadījums uzņēmumā, kad cieta viens un gāja boja divi uzņēmuma darbinieki, ir bijis darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Līdz ar Senāta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 19.decembra spriedums, noraidot uzņēmuma prasību par Valsts darba inspekcijas lēmuma atcelšanu.

Senāts lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību pieņēma, jo, izvērtējot pieteicējas – SIA “Zaļā Mārupe” – iesniegto kasācijas sūdzību, senatoru kolēģija atzina, ka kasācijas sūdzībā norādītie argumenti nerada šaubas par sprieduma tiesiskumu.

Senāts lēmumā norāda, ka vienīgās tiesiskās sekas, kuras rada akts par nelaimes gadījumu darbā, ir konstatējums par to, vai nelaimes gadījums ir bijis darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Pieteicēja SIA “Zaļā Mārupe” nepārsūdzēja apgabaltiesas secinājumus par Valsts darba inspekcijas lēmumā un aktos norādīto, ka nelaimes gadījums ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts, bet pieteicējas iebildumi attiecās uz tiesas secinājumiem, vai pieteicēja ir pieļāvusi pārkāpumus darba drošības jomā un vai šie pārkāpumi ir cēloniskā sakarā ar nelaimes gadījumu. Šiem argumentiem nav tiesiskas nozīmes, ja tiesā netiek pārsūdzēts administratīvā akta gala rezultāts, kas vienīgais rada tiesiskas sekas pieteicējai un nelaimes gadījumā cietušajiem darbiniekiem.

2014.gada 3.novembrī uzņēmumā "Zaļā Mārupe" Jaunmārupē notika nelaimes gadījums darbā, kurā ar biogāzi saindējās trīs darbinieki, no kuriem divi gāja bojā. Valsts darba inspekcija izmeklēja nelaimes gadījumu un konstatēja, ka tas saistīts ar nepilnībām darba aizsardzībā.

Lieta SKA-521; A420291315

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv