Senāta Administratīvo lietu departaments 1.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas (sabiedrības dalībnieces) pieteikums par Uzņēmumu reģistra lēmuma atcelšanu.

Izskatāmajā lietā bija strīds par to, vai Uzņēmumu reģistrs var atcelt savu lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra gadījumā, ja pieteikums par likvidatora iecelšanu iesniegts nokavējot termiņu, kas paziņots atbilstoši Komerclikuma 318.1panta trešajai daļai.

Senāts atzina, ka Komerclikuma 318.1panta trešajā daļā ir noteikts materiāltiesisks termiņš un, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums, ieinteresēto personu tiesības iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu un tādējādi prasīt sabiedrības likvidāciju beidzas līdz ar šo termiņu. Senāts atzina, ka Uzņēmumu reģistra prakse pēc kreditora lūguma (apstrīdēšanas iesnieguma) atjaunot reģistrā ierakstus par sabiedrībām, kas izslēgtas bez likvidācijas ar iestādes lēmumu, nav atbalstāma.

Lietas ietvaros arī konstatēts, ka praksē tiesību normas, kas regulē sabiedrības izslēgšana no reģistra ar iestādes lēmumu, tiek izmantotas ne tam mērķim, kam tās tika izstrādātas, kā arī pastāv aizdomas par trūkumiem tiesiskajā regulējumā. Vienlaikus atzīts, ka tas nevar ietekmēt lietas iznākumu, jo konkrētajā gadījumā izšķiroša ir tieši pašas trešās personas rīcība, neesot pietiekami aktīvai savu tiesību aizsardzībā.

Papildus spriedumam Senāts pieņēma blakus lēmumu, vēršot Tieslietu ministrijas uzmanību uz nepieciešamību pilnveidot Komerclikuma tiesisko regulējumu attiecībā uz kreditoru tiesību aizsardzību gadījumos, kad pēc sabiedrības darbības izbeigšanas tiek veikta sabiedrības izslēgšana no reģistra ar iestādes lēmumu.

Senatore Jautrīte Briede izteikusi atsevišķās domas.

 

Lietas faktiskie apstākļi:

Uzņēmumu reģistrs uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pamata nolēma reģistrēt sabiedrības darbības izbeigšanu un atbilstoši publicēja minēto aicinājumu. Mēneša laikā neviens nepieteicās, Uzņēmumu reģistrs pēc nedaudz vairāk kā gada sabiedrību izslēdza no komercreģistra. Mēnesi pēc izslēgšanas ieinteresētā persona (trešā persona) vērsās Uzņēmumu reģistrā ar lūgumu atcelt lēmumu par izslēgšanu un iecelt likvidatoru. Reģistrs šo lēmumu apmierināja. Tam iebilda izslēgtā sabiedrības dalībniece, uzskatot, ka šādi izslēgtu sabiedrību nevar atjaunot reģistrā.

Administratīvā rajona tiesa spriedumu noraidīja, Administratīvā apgabaltiesa to apmierināja.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-341/2021; A420318017

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv