Senāta Administratīvo lietu departaments 15.septembrī daļēji atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu lietā par platību maksājumiem. Senāts atstāja negrozītu un atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka pieteicēja, nopļaujot atbalstam pieteikto platību pirms 1.augusta, ir pārkāpusi noteikumus un pieteicējai pamatoti par šo pārkāpumu piemērota sankcija. Tomēr Senāts atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu par divām citām pieteicējai noteiktām sankcijām, attiecībā par kurām Senāts bija vērsies ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. Konkrētās sankcijas ir par agrovides saistību neievērošanu un par laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu neievērošanu. Par šīm ar Lauku atbalsta dienesta noteiktām sankcijām apgabaltiesai lieta jāvērtē no jauna.

Senāts iepriekš bija apturējis lietā tiesvedību, jo nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Šāds lēmums tika pieņemts, jo, izskatot lietu, Senātam radās šaubas, vai apstākļos, kad pieteicēja bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos atbalstam pieteikto platību ir nopļāvusi pirms 1.augusta,   atbilstoši regulām ir pamatoti piemērot trīs sankcijas, kas paredzētas par dažādiem pārkāpumiem.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Pieteicēja iesniedza Lauku atbalsta dienestam platību maksājumu iesniegumu par 2014.gadu, tostarp vienotā platības maksājuma un pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta saņemšanai pieteica divus laukus. Lauku atbalsta dienests veica pārbaudi par pļaušanas nosacījumu ievērošanu un konstatēja, ka „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta maksājumam pieteiktie lauki ir nopļauti pirms 2014.gada 1.augusta, kas neatbilst „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta saņemšanas noteikumiem.

Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu atteikt pieteicējai piešķirt „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta maksājumus par 2014.gadu (atbilstoši Komisijas 2011.gada 27.janvāra Regulas (ES) Nr. 65/2011 18.panta 1.punkta „a” apakšpunktam), izslēgt no bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos atbalsta saņemšanas apjomā, kas atbilst starpībai starp maksājuma pieprasījumā deklarēto un noteikto platību (atbilstoši Komisijas 2011.gada 27.janvāra Regulas (ES) Nr. 65/2011 , ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem, 16.panta 5.punkta trešajai daļai), nosakot pienākumu kompensēt trīs kalendāro gadu laikā summu, kas ir līdzvērtīga bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos atbalstam 2014.gadā, kā arī samazināja visus pieteicējas atbalsta maksājumus 1 % apmērā par labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu neievērošanu (atbilstoši Komisijas 2009.gada 30.novembra Regulas (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu, 71.panta 1.punktam).

Senāts lietu kasācijas kārtībā skatīja sakarā ar pieteicējas – zemnieku saimniecības – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu.

Senāta spriedums. Lieta SKA-2/2021 (A420304815)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv