Senāta Administratīvo lietu departaments 30.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par nepamatotu Valts policijas lēmums par šaujamieroča nēsāšanas atļaujas anulēšanu. Senāts atzina, ka apgabaltiesa, taisot pieteicējam labvēlīgu spriedumu, galvenokārt vadījusies no tā, kas ir uzskatāms par personas deklarēto dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē, nevērtējot Ieroču aprites likuma mērķus un sevišķās prasības.

Izskatāmajā lietā bija strīds par Ieroču aprites likuma un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma tiesību normu interpretāciju. Personai ir anulēta ieroča nēsāšanas atļauja, jo tai nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā. Līdz ar to lietā bija vērtējams, vai policija pamatoti anulējusi ieroču nēsāšanas atļauju.

Senāts spriedumā norāda, ka apgabaltiesa pēc būtības ir pareizi interpretējusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma normas, ciktāl tās attiecas uz šā likuma mērķi – panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tomēr apgabaltiesas secinājumi neietver vērtējumu par Ieroču aprites likumā nostiprinātajiem mērķiem efektīvas ieroču aprites sistēmas izveidei un uzraudzības pasākumu nodrošināšanai. Ieroču aprites likuma kontekstā prasībai par deklarēto dzīvesvietu ir nozīme ne vien kā saziņas kanālam, bet arī kā līdzeklim, ar kuru Valsts policija var īstenot efektīvu uzraudzību pār ieroča atļaujas turētāja uzvedību, likumpaklausību un personības iezīmēm, kuras varētu liecināt par potenciālu sabiedrības drošības interešu apdraudējumu. Nevērtējot šos apsvērumus, apgabaltiesa ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem par Ieroču aprites likumā noteikto prasību saturu un interpretāciju, tāpēc Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Senāts lietu kopsēdē – 11 senatoru sastāvā – attālināti Zoom platformā izskatīja 29.oktobrī sakarā ar Valsts policijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Senāta spriedums. Lieta Nr.SKA-648/2021 (A420258919)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv