Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.februārī daļēji atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu pieteikumā par Iecavas novada domes izdoto laikrakstu „Iecavas Ziņas”. Administratīvajai rajona tiesai būs no jauna jāvērtē SIA “Bauskas Dzīve” pieteikums, kurā lūgts aizliegt Iecavas novada domei izdot plašsaziņas līdzekli, publicējot trešo personu reklāmas un sludinājumus, un jautājums par pieteicējai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Pārējā daļā Administratīvās rajona tiesas lēmums atstāts negrozīts, bet SIA „Bauskas Dzīve” blakus sūdzība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

SIA “Bauskas Dzīve” pieteikumā tiesai pārsūdzēja Iecavas novada domes rīcību, izdodot laikrakstu “Iecavas Ziņas”. Pieteicēja uzskata, ka šāda domes rīcība tai rada negodīgu konkurenci un zaudējumus neiegūtās peļņas veidā, kā arī mediju brīvības apdraudējumu. Rajona tiesas tiesnesis 2016.gada 17.oktobrī atteicās pieņemt pieteikumu, uzskatot, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā ar attiecīgu prasījumu.

Augstākā tiesa lēmumā norāda – ja budžeta dotēta publiskas personas uzturēta plašsaziņas līdzekļa darbība reklāmas tirgū apdraud kāda privāta plašsaziņas līdzekļa pastāvēšanu, tad šādas darbības rezultātā tiek aizskartas gan visas sabiedrības intereses, gan attiecīgā privātā plašsaziņas līdzekļa intereses. Šāda privātā plašsaziņas līdzekļa netieša izspiešana no aprites nav savienojama ar Satversmē nostiprinātajiem principiem, kas vērsti uz demokrātijas labas funkcionēšanas nodrošināšanu. Privātais plašsaziņas līdzeklis tiek nostādīts neizdevīgākā stāvoklī, kas var novest pie tā pastāvēšanas beigām. Tādējādi šis ir netipisks gadījums, kad privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties ar pieteikumu administratīvajā tiesā rodas, saplūstot demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai būtiski svarīgām sabiedrības interesēm un privātajām interesēm. Tādēļ šajā gadījumā privātajam plašsaziņas līdzeklim ir subjektīvas tiesības prasīt nevienlīdzīgā stāvokļa izbeigšanu un apdraudējuma novēršanu, publiskās personas uzturētā plašsaziņas līdzekļa darbības reklāmas tirgū pārtraukšanu vai vismaz apjoma samazināšanu, dotāciju no budžeta līdzekļiem pārtraukšanu vai arī adekvāta kompensācijas mehānisma ieviešanu.

Augstākā tiesa lēmumā secināja, ka pieteicējai principā varētu būt no Satversmes izrietošas subjektīvās tiesības prasīt no Iecavas domes (kā laikraksta „Iecavas Ziņas” izdevējas), lai tā ierobežo vai pārtrauc komercreklāmu un sludinājumu publicēšanu laikrakstā „Iecavas Ziņas”, vai ka tiek ieviests cits kompensācijas mehānisms, vai ka dotācijas laikrakstam no budžeta līdzekļiem tiek pārtrauktas. Šādas tiesības pieteicējai ir tad, ja laikraksta „Iecavas Ziņas” darbība reklāmas tirgū nopietni apdraud pieteicējas izdotā laikraksta „Bauskas Dzīve” pastāvēšanu. Tas, vai šāds apdraudējums pastāv, jāpierāda pieteicējai. No pieteicējas iesniegtajiem aprēķiniem un lietā esošajiem dokumentiem Augstākā tiesa nevar secināt šāda apdraudējuma pastāvēšanu. Taču, ņemot vērā jautājuma svarīgumu, Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu dot iespēju pieteicējai iesniegt papildus pierādījumus, ja tādi pastāv. Līdz ar to lietderīgāk jautājumu nodot izlemšanai pirmās instances tiesai, kas nepieciešamo informāciju var noskaidrot, arī sagatavojot lietu iztiesāšanai vai skatot lietu pēc būtības.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv