Senāta Administratīvo lietu departaments 30.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā, kurā tiek risināts strīds starp pieteicēju un Valsts ieņēmumu dienestu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu un maksāšanu no autoratlīdzības ienākuma.

Izskatāmajā lietā apgabaltiesa bija atzinusi, ka vispārīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzības ienākuma aprēķina un valsts budžetā maksā autoratlīdzības izmaksātājs. Taču, ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējies saimnieciskās darbības veicēja statusā, tad nodokli aprēķina un valsts budžetā maksā pats ienākuma saņēmējs.

Senāts, tam nepiekrītot, spriedumā norāda, ka šajā lietā pārbaudāmajā periodā likumdevējs attiecībā uz autoratlīdzības ienākumu bija noteicis atsevišķu nodokļa maksāšanas režīmu, skaidri nosakot, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis no autoratlīdzības ienākuma jāaprēķina, jāietur un valsts budžetā jāsamaksā autoratlīdzības izmaksātājam, nevis autoratlīdzības saņēmējam. Senāts konstatē, ka šāds režīms, kad iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzības ienākuma ietur un samaksā autoratlīdzības izmaksātājs, ir piemērojams līdz 2021.gada 31.decembrim. Šajā lietā pārbaudāmajā periodā nodokļa režīmu, atbilstoši kuram nodokli no autoratlīdzības ienākuma ietur un budžetā samaksā autoratlīdzības izmaksātājs, neietekmēja fakts, ka autoratlīdzības ienākuma saņēmējs bija reģistrējies saimnieciskās darbības veicēja statusā.

Sākot tikai ar 2022.gada 1.janvāri autoratlīdzības ienākumam tiks piemērots tas nodokļa maksāšanas režīms, kas ir piemērojams ienākumam no saimnieciskās darbības un atbilstoši kuram nodokļa aprēķināšana un maksāšana valsts budžetā būs paša autoratlīdzības saņēmēja pienākums, izņemot gadījumus, kad autoratlīdzību izmaksās kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kura pati aprēķinās un ieturēs nodokli.

Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-31/2021 (A420271514)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv