Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 27.jūnijā, rakstveida procesā izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lady Taxi” kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, nolēma AT Civillietu tiesu palātas spriedumu atstāt negrozītu, bet kasācijas sūdzību noraidīt. Civillietu departamenta spriedums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru apmierināta maksātnespējīgās SIA „Taxi Nurx” prasība par aizliegumu SIA „Lady Taxi” izmantot savā komercdarbībā MSIA „Taxi Nurx” piederošo preču zīmi „Lady Taxi”, domēna vārdam lady-taxi.lv identisku vai līdzīgu apzīmējumu saistībā ar taksometru pakalpojumu sniegšanu vai piedāvāšanu saistībā ar apzīmējumu „Lady Taxi” un apzīmējuma „Lady Taxi” izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā.

SIA „Taxi Nurx” prasību tiesā par preču zīmes un domēna vārda nelikumīgas izmantošanas aizliegšanu pret SIA „Lady Taxi” iesniedza 2009.gada 22.aprīlī. Prasības pieteikumā norādīts, ka prasītājas darbības veids ir taksometru pakalpojumi un savā uzņēmējdarbībā tā izmanto preču zīmi „Lady Taxi”, kā arī 2006.gada decembrī uz SIA „Taxi Nurx” vārda tika reģistrēts domēna vārds lady-taxi.lv. 2006.gada 1.decembrī Latvijas Republikas Patentu valdei tika iesniegts pieteikums grafiskās preču zīmes „Lady-Taxi” reģistrācijai, bet 2009.gada 15.aprīlī tika iesniegts pieteikums jaunas grafiskās preču zīmes „Lady-Taxi” reģistrācijai.

2009.gada 12.februārī Komercreģistrā ir reģistrēta SIA „Lady Taxi”, kuras uzņēmuma darbības veids arī ir taksometru pakalpojumi, par ko liecina uzņēmuma nosaukums. 2009.gada 20.aprīlī Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā ir iesniegts pieteikums taksometru pakalpojumu licences izsniegšanai. Prasītājas ieskatā atbildētājas rīcība, reģistrējot firmu, kas ir identiska prasītājas preču zīmei, ir negodīga. Preču zīmes popularitāte ir prasītājas vairāku gadu aktīva darba un mērķtiecīgu pasākumu rezultāts, līdz ar ko preču zīme „Lady Taxi” ir plaši pazīstama, kā arī prasītājas mājas lapa ar domēna vārdu lady-taxi.lv ir plaši apmeklēta, bet atbildētāja, izmantojot šo preču zīmi, maldina patērētājus par pakalpojuma sniedzēju un komersanta identitāti, tādējādi pārkāpjot SIA „Taxi Nurx” tiesības uz intelektuālo īpašumu un nodarot prasītājai zaudējumus.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2009.gada 15.decembrī SIA „Taxi Nurx” prasību pret SIA „Lady Taxi” noraidīja. Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza prasītāja SIA „Taxi Nurx”.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā 20012.gada 20.martā, AT Civillietu tiesu palāta prasību apmierināja. Tiesa uzlika par pienākumu SIA „Lady Taxi” viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža mainīt Komercreģistrā nosaukumu pret tādu, kurā nav apzīmējuma „Lady Taxi”.


Informāciju sagatavoja Komunikācijas nodaļa