Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 55 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 24 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 17 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē izskatīs septiņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības, divās lietās saņemts prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Vienā lietā saņemts gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzēto apelācijas sūdzības un divas lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      11.februārī Krimināllietu tiesu palātā nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka 2005.gada pavasarī – vasarā Rīgā izdarīja svešas mantas prettiesisku izšķērdēšanu, būdams persona, kurai šī manta uzticēta un kuras pārziņā tā atradusies. Noziedzīgā nodarījuma rezultātā cietušajai nodarīti materiālie zaudējumi Ls 1 700 apmērā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts ar naudas sodu 20 minimālo mēnešalgu, tas ir, Ls 3 600 apmērā.

Par pirmās instances tiesas spriedumu Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors iesniedzis apelācijas protestu, kurā lūdz atcelt spriedumu daļā par apsūdzētā notiesāšanu pēc Krimināllikuma 179.panta pirmās daļas, taisīt šajā daļā jaunu spriedumu, pārkvalificējot apsūdzētā darbības uz Krimināllikuma 179.panta trešo daļu un nosakot viņam sodu – brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, konfiscējot mantu. (Lieta PAK-23/2014).

2)      11.februārī Krimināllietu tiesu palātā paredzēts iztiesāt krimināllietu, kurā ar Zemgales apgabaltiesas 2011.gada 22.marta spriedumu divi apsūdzētie notiesāti par to, ka 2009.gadā Jelgavā neatļauti realizācijas nolūkā iegādājās un glabāja psihotropās vielas lielā apmērā un neatļauti personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās realizēja psihotropās vielas lielā apmērā. Trešais apsūdzētais notiesāts par to, ka 2009.gadā Jelgavā neatļauti personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās realizēja psihotropās vielas lielā apmērā. Vēl divi apsūdzētie notiesāti par to, ka 2009.gadā Jelgavā neatļauti personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās realizācijas nolūkā iegādājās, pārvadāja psihotropās vielas lielā apmērā un neatļauti personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās realizēja psihotropās vielas lielā apmērā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu pirmais apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem 2 mēnešiem un ar policijas kontroli uz 1 gadu. Otrais apsūdzētais sodīts uz 6 gadiem 7 mēnešiem un ar policijas kontroli uz 2 gadiem. Pārējie trīs apsūdzētie atzīti par nevainīgiem viņiem uzrādītajās apsūdzībās un attaisnoti.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzības iesniedza abi par vainīgiem atzītie apsūdzētie, kā arī protestu iesniedza prokurors. (Lieta PAK – 32/2014).

 

3)      Civillietu tiesu palāta 13.februārī izskatīs Tieslietu ministrijas apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu prasītājai piedzīta Ls 30 000 atlīdzība par nodarīto morālo kaitējumu. Prasītāja ar prasību tiesā par morālā kaitējuma atlīdzinājumu vērsusies pēc tam, kad visās tiesu instancēs atzīta par nevainīgu viņai celtajās apsūdzībās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un kukuļņemšanu. Tiesa atzinusi, ka nepamatotā saukšana pie kriminālatbildības personai radījusi garīgas ciešanas un psiholoģiskus pārdzīvojumus. Turklāt,tiesas ieskatā attiecībā uz prasītāju nav nodrošināta lietas savlaicīga izskatīšana, jo kriminālprocess ir bijis nesamērīgi ilgs (6 gadi), kā rezultātā prasītāja nepamatoti ilgi ir bijusi spiesta atrasties psiholoģiskās nomāktības un emocionālā trauksmes stāvoklī. Pirmās instances tiesa atzinusi par pamatotu prasībā norādīto, ka prasītājas veselības stāvokļa pasliktināšanās sakarā ar uztraukumu par aizturēšanu un turpmāko kriminālprocesu, ir pamatots, jo ņemot vērā prasītājai uzstādīto diagnozi, viņas dzīvē notikušais radījis neatgriezeniskas sekas ne tikai viņas veselības stāvoklim, bet radījis arī nopietnu morālo kaitējumu. (Lieta PAC-201/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv