Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 44 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 26 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto apelācijas sūdzības, bet vienā lietā – prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      30.oktobrī Civillietu tiesu palātā atkārtoti apelācijas kārtībā paredzēts izskatīt prasību pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas Ls 882 700 un procentu Ls 529 620 piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. AT Civillietu departaments pērn jūnijā nodeva lietu jaunai izskatīšanai. Kasācijas instances tiesa atzina, ka brīdī, kad lieta tika izskatīta apelācijas instances tiesā, vēl nebija taisīts ECT Lielās palātas spriedums lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju”, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu. Kasācijas instances tiesa atzina, ka ECT spriedumā lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” paustās atziņas par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kādi piemērojami abos līdzīga rakstura strīdos, dod pamatu izvērtēt šo atziņu piemērošanu arī izskatot prasītājas prasību. Iepriekšējās tiesas sēdēs šī gada martā un augustā tiesa atlika lietas izskatīšanu pēc lietas dalībnieka lūguma, lai dotu viņam iespēju iesniegt papildu pierādījumus. (Lieta PAC-728/2014).

 

2)      31.oktobrī nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, kurā ar Latgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais notiesāts par to, ka personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, pret kuru process izdalīts atsevišķā lietvedībā, izdarīja krāpšanu. Noziedzīgais nodarījums izdarīts Daugavpilī un Līvānos 2005.-2006.gadā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar naudas sodu 70 minimālo mēnešalgu jeb Ls 12 600 apmērā. Par minēto spriedumu apsūdzētais un viņa aizstāvis iesnieguši apelācijas sūdzības, lūdzot atcelt spriedumu un taisīt lietā jaunu, attaisnojošu spriedumu un kriminālprocesu izbeigt, kā arī noraidīt cietušā kaitējuma kompensāciju. Šī gada septembrī krimināllietas iztiesāšana atlikta sakarā ar apsūdzētā aizstāvja neierašanos. Iepriekšējā tiesas sēdē 16.oktobrī krimināllietas iztiesāšana atlikta sakarā ar cietušā pieteikto lūgumu un advokāta aicināšanu apsūdzētajam. (Lieta PAK-6/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tāls.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv