Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 46 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 25 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto apelācijas sūdzības, bet vienā lietā – prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Vienā lietā iesniegts gan prokurora apelācijas protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Civillietu tiesu palāta 9.oktobrī paredzējusi izskatīt prasītāja un atbildētājas – Tieslietu ministrijas – apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas personā par labu prasītājam piedzīta 6000 latu morālā kaitējuma atlīdzība saistībā ar nepamatotām apsūdzībām. Prasītājs ar prasību tiesā vērsās pēc tam, kad 2011.gada aprīlī stājās spēkā viņu attaisnojošs spriedums krimināllietā, kurā prasītājam apsūdzība tika uzrādītas pēc Krimināllikuma (KL) 117.panta 3. un 10.punkta - par slepkavību personu grupā, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Visās trīs tiesu instancēs prasītājs tika atzīts par nevainīgu pret viņu celtajās apsūdzībās un attaisnots. Prasītājs ieslodzījuma vietā pavadījis divus gadus. (Lieta PAC-723/2014).

2)      Civillietu tiesu palāta 9.oktobrī paredzējusi izskatīt prasītājas apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu lietā atbildētāja pusē Valsts A/S Starptautiskā lidosta „Rīga” par kompensācijas Ls 326 200 un procentu Ls 195 720 par laikā neveikto maksājumu par atsavināto nekustamo īpašumu piedziņu. Šī gada aprīlī lietā atjaunota tiesvedība, kas iepriekš bija apturēta sakarā ar pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā un pēc tam līdz laikam, kad stāsies spēkā spriedums līdzīgā prasības lietā. (Lieta PAC-20/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv