Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs lietu pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu, rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, vienu kasācijas protestu un 13 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu sakarā ar apsūdzētā iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1.      Administratīvo lietu departaments 15.janvārī mutvārdu procesā izskatīs lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteicēju pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu. Centrālā vēlēšanu komisija bija atteikusies nodot parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”, kas paredzēja piešķirt pilsonību Latvijas nepilsoņiem. Izskatījusi lietu tiesas sēdē pērn februārī, tiesa apturēja tiesvedību lietā un nosūtīja pieteikumu Satversmes tiesai. Tiesa arī noraidīja pieteicēju lūgumu piemērot pagaidu noregulējumu – uzdot Centrālajai vēlēšanu komisijai nekavējoties pieņemt lēmumu par parakstu vākšanas uzsākšanu. Iesniedzot pieteikumu Satversmes tiesai, Augstākā tiesa lūdza pārbaudīt, vai Satversmes 1.pantam (varas dalīšanas principam) atbilst likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” normas, kas attiecas uz Centrālās vēlēšanu komisijas un Augstākās tiesas kompetenci veikt vēlētāju iesniegtu likumprojektu izvērtēšanu pēc satura. Ar Satversmes tiesas 2013.gada 18.decembra spriedumu normas atzītas par atbilstošām Satversmei. (Lieta SA-1/2014).  

 

2.      Civillietu departaments 15.janvārī slēgtā tiesas sēdē izskatīs prasītājas kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 27.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret SIA „Rīgas Dzemdību nams” (turpmāk – DzN) un par labu prasītājai piedzīta Ls 3000 atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu noraidīta prasība daļā par zaudējumu piedziņu, personiskās informācijas prettiesisku izpaušanu un sakarā ar sakropļojumu.

Prasītāja prasību tiesā cēla 2003.gada jūnijā, norādot, ka 2002.gadā viņai Rīgas pilsētas Dzemdību namā piedzimis dēls, kurš atbildētājas darbinieku nepareizi sniegtās dzemdību palīdzības dēļ kļuvis par invalīdu.

Kā pirmās, tā apelācijas instances tiesa prasību noraidīja. Senāts, izskatot lietu sakarā ar prasītājas iesniegtu kasācijas sūdzību, 2009.gada 16.decembrī apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā. (Lieta SKC-72/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv