Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības un astoņas blakus sūdzības un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu sakarā ar apsūdzētā iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, vienu sūdzību par zemākas instances lēmumu negrozīt apsūdzētajam piemēroto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un vienu pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1.      Civillietu departamentā 22.janvārī nozīmēta tiesas sēde lietas dalībnieku viedokļa noskaidrošanai jautājuma izlemšanai pēc Eiropas Savienības Tiesas lūguma apstiprināt, vai Augstākā tiesa vēlas uzturēt savu lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu lietā par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā, ņemot vērā lietā esošā Apvienotās Karalistes tiesas lēmuma (iesaldēšanas rīkojuma par arestu) atcelšanu.

Konkrētajā lietā (SKC-231/2014) Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2013.gada 12.jūnijā pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai, apturot tiesvedību, līdz likumīgā spēkā stājas Eiropas Savienības Tiesas nolēmums, „Antonio Gramsci Shipping Corporation” un citu pieteikumā parAugstās tiesas Karalienes tiesas departamenta Komerctiesas, kas atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē, tiesneša 2011.gada 20.aprīļa lēmuma (iesaldēšanas rīkojuma par arestu) atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā, kā arī lēmuma izpildes nodrošināšanu. 2013.gada jūlijā Apvienotās Karalistes tiesa minēto lēmumu atcēla.

 

2. Administratīvo lietu departaments 23.janvārī rakstveida procesā kopsēdē izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un VID lēmums atcelts.

Pieteicējs pārdeva vairākus savus īpašumus un nemaksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pieteicēja īpašumā tie bija aptuveni sešus gadus un netika izmantoti tieši dzīvošanai. Valsts ieņēmumu dienests uzlika pienākumu maksāt nodokli, jo atzina, ka pieteicējs guvis ienākumus saimnieciskās darbības ietvaros. Nav strīda par to, ka  pārdošanas laikā nodoklis nebija maksājams no “sava īpašuma”, bet bija maksājams no saimnieciskās darbības ietvaros veiktas īpašumu pārdošanas. VID ieskatā pieteicējs šos īpašumus nav izmantojis savām personīgajām vajadzībām, tādēļ ir konstatējama saimnieciskā darbība. Tiesa pieteikumu apmierināja, atzīstot, ka nav konstatējama saimnieciskā darbība.

Lietā izšķirams jautājums – vai īpašuma, kuru persona izmantojusi nevis personiskajām vajadzībām (dzīvošanai), bet citām, pārdošana tā izmantošanas dēļ vien uzskatāma par saimniecisko darbību. (Lieta SKA-25/2014).  

 

3. Administratīvo lietu departaments 24.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja un Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums apmierināts daļēji.

Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja darbības, kas izpaudušās nekustamā īpašuma sadalīšanā vairākos nekustamajos īpašumos un nodalīto īpašumu pārdošanā, uzskatāmas par saimniecisko darbību, vai pieteicēja dāvinājums uzņēmumam, kurš veicis nekustamo īpašumu labiekārtošanas darbus, uzskatāms par pieteicēja izdevumiem, kā arī vai pieteicējam jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa soda nauda un nokavējuma nauda par 2007.gadu. (Lieta SKA-18/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv