Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Viens pieteikums iesniegts par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs un Saulkrastu novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 21 kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments vienā lietā mutvārdu procesā slēgtā tiesas sēdē izskatīs sūdzību par drošības līdzekļa maiņu. Rakstveida procesā izskatīs 11 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Divās lietās iesniegtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību un vienā lietā – prokurora protests par apelācijas instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 31.martā rakstveida procesā izskatīs Ekonomikas ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicēja SIA „Nākotnes tehnoloģijas” 2009.gadā vērsās Ekonomikas ministrijā tiesību iegūšanai vēja elektrostacijās saražotas elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros (obligātais iepirkums nozīmē, ka noteiktu daļu saražotās enerģijas iepērk publiskais tirgotājs Latvenergo). Pieteicējas iesniegums tika noraidīts, jo laikā, kad tika pieņemts lēmums attiecībā uz pieteicēju, limits šādu tiesību saņemšanai attiecīgajā gadā jau bija izsmelts.

Tiesa pieteikumu apmierināja, atzīstot, ka vienīgais kritērijs, kas 2009.gadā bija ietverts Ministru kabineta noteikumos minēto tiesību iegūšanai, bija tas, kurš pirmais iesniegs iesniegumu jeb komersanta veiklība. Tiesa atzina, ka šāds kritērijs neatbilda Elektroenerģijas tirgus likuma mērķim veicināt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Kasācijas sūdzību iesniegusi ministrija. (Lieta SKA-11/2014).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 31.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja un atbildētāja kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicējam tika pārtraukta kanalizācijas pakalpojumu sniegšana, tā kā viņš nebija norēķinājies par pakalpojumu. Pieteicējs vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Komisija atzina, ka pakalpojums atslēgts pamatoti, bet uzdeva to atjaunot, jo pieteicējs vienlaikus samaksāja parādu.

Tiesa atzina, ka pakalpojums atslēgts nepamatoti, jo pieteicējs par to nebija brīdināts likumā noteiktajā kārtībā, kas paredz pakalpojuma sniedzēja pienākumu to darīt divas reizes. Daļā par pakalpojuma atjaunošanu tiesa izbeidza tiesvedību, atzīstot, ka šis prasījums nav skatāms administratīvā procesa kārtībā.

Kasācijas sūdzības iesniedza gan pieteicējs, gan iestāde. Iestāde nepiekrīt brīdināšanas kārtības interpretācijai tiesas spriedumā. Pieteicējs nepiekrīt, ka šīs lietas ietvaros nebija izskatāms arī pakalpojuma atjaunošanas jautājums, kas attiecīgajā laikā likumā nebija noteikts kā piekritīgs civilprocesuālai kārtībai. (Lieta SKA-33/2014).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 31.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Pieteicēja Gvardex piedalījās publiskajā iepirkumā par apsardzes pakalpojumu sniegšanu. Pasūtītājs tās piedāvājumu noraidīja kā nepamatoti lētu, jo piedāvātajā cenā bija ietvertas vienīgi apsargu darba samaksas izmaksas, bet nebija ietvertas citas izmaksas, piemēram, kas saistītas ar tehnisko līdzekļu iegādi un izmantošanu.

Tiesa pieteikumu noraidīja. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka tiesa nav norādījusi, kādā veidā un apmērā jebkādas saistītās izmaksas ietveramas piedāvājumā. (Lieta SKA-26/2014).

 

4)      Administratīvo lietu departaments 2.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Izglītības un zinātnes ministra rīkojuma atcelšanu un mantiskā zaudējuma – nesaņemtās darba samaksas par darba piespiedu kavējuma laiku – atlīdzināšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs sauca pieteicēju pie disciplināratbildības un atbrīvoja no amata. Ministra lēmums citstarp pamatots ar to, ka pieteicēja ārpus publisko iepirkumu procedūras atļāva papildināt vienošanos starp SIA „Lattelecom” un Izglītības ministriju par stacionāro datoru un multimediju kabineta aprīkojuma piegādi, paredzot papildu datortehnikas piegādi. Augstākā tiesa, izvērtējot, vai ierēdne ir pamatoti saukta pie disciplināratbildības, pārbaudīs, vai pieteicēja ir pieļāvusi vienošanās papildināšanu vai jau pasūtīšanai noteiktās tehnikas aizstāšanu ar līdzvērtīgu tehniku. (Lieta SKA-245/2014).

 

5)      Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju sūdzību par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu.

Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) tika iesniegts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Banku”, kurš paredzēja izteikt likuma „Par Latvijas Banku” 34.pantu jaunā redakcijā. Likumprojekts paredzēja, ka lats ir vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā līdz brīdim, kad tauta tautas nobalsošanā lemj savādāk. Centrālā vēlēšanu komisija ar 2013.gada 18.marta lēmumu Nr.14 nolēma atteikt likumprojektu reģistrāciju, jo likumprojekts pēc formas un satura nav pilnībā izstrādāts. CVK ieskatā iesniegtais likumprojekts nav pilnīgi izstrādāts, jo tas neatbilst Satversmes 1.pantam, 64.pantam un 73.pantam. Likumprojekts paredz izlemt tādus jautājumus, kuri vispār ar likumu nav regulējami. Likumprojekta pieņemšanas gadījumā tas nonāktu pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām. (Lieta SA-2/2014).

 

6)      Krimināllietu departaments 4.aprīlī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs apsūdzētā kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu mēģinājumā izdarīt svešas kustamas mantas un munīcijas zādzību no automašīnas. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz trim gadiem un policijas kontrole uz 1 gadu, atņemot transportlīdzekļa vadīšana tiesības uz 6 mēnešiem.

Krimināllietu departaments, skatot lietu rakstveida procesā pērn decembrī, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 583.panta otro daļu, nolēma nodot lietu izskatīšanai mutvārdu procesā, norādot, ka tai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā. (Lieta SKK-8/2014).

 

7)      Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā izšķirams, vai dalīta īpašuma apstākļos ir pieļaujams atjaunot ļaunprātīgi nodedzinātu ēku bez zemesgabala īpašnieka piekrišanas. Pieteicējs vērsās ar iesniegumu Saulkrastu novada būvvaldē un domē, lūdzot izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu, taču tas tika atteikts, jo neesot zemesgabala īpašnieka saskaņojuma. Gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa ir pieteikumu apmierinājušas, atzīstot, ka zemes īpašniekam nav tiesību iebilst pret ēkas būvniecību, ņemot vērā, ka zemes reformas laikā viņš ieguvis īpašumā zemi ar apgrūtinājumu - citai personai piederošām būvēm. Kasācijas sūdzības iesniegusi gan Saulkrastu novada dome, gan trešā persona - zemes īpašnieks. (Lieta SKA-164/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv