Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 23 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodos izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 41 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 15 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv