AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 19 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, trīs lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Viena lieta nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē vienā lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Septiņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodos izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      22.septembrī Civillietu departaments rīcības sēdē atteicās ierosināt lietā kasācijas tiesvedību un līdz ar to stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 14.maija spriedums, ar kuru apmierināta prasītāja Kārļa Miķelsona prasība pret AS „Latvenergo”, ar trešo personu lietā Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, par atlaišanas pabalsta piedziņu un par labu prasītājam piedzīts atlaišanas pabalsts 8 025 eiro, kā arī tiesas izdevumi 401,25 eiroKasācijas instances tiesa atteikusies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu bija iesniegusi atbildētājas AS „Latvenergo” pārstāve. AT Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

2)      24.septembrī Civillietu departaments rīcības sēdē atteicās ierosināt lietā kasācijas tiesvedību un līdz ar to stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 2012.gada 21.decembra spriedums, ar kuru Ilonas Beierbahas prasība pret Latvijas Republikas Tieslietu ministriju apmierināta daļēji un Tieslietu ministrijai uzlikts pienākums atsaukt prasītājas godu un cieņu aizskarošas ziņas un par labu prasītājai piedzīta Ls 300 atlīdzība (mantiska kompensācija) par godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu.  

Kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu bija iesniegusi atbildētāja Tieslietu ministrija. AT Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv