Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 27.martā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (iepriekš - SIA "Klīniskās universitātes slimnīcas "Gaiļezers"") par prasītājai savulaik veiktu ceļgala operāciju. Kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu bija iesniegusi prasītāja. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar Civillietu departamenta lēmumu, stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru no slimnīcas par labu prasītājai piedzīti zaudējumi Ls 89,50, morālā kaitējuma atlīdzība Ls 5000 un tiesas izdevumi Ls 200, kopā Ls 5289,50.

Prasītāja ar prasību pret SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” tiesā vērsās 2008.gadā. Prasītāja par viņasprāt nekvalitatīvi veiktu ceļgala operāciju un pēcoperācijas aprūpi lūdza tiesu piedzīt no slimnīcas ārstēšanās izdevumus Ls 198,50, atrauto peļņu nesaņemtās algas apmērā Ls 6004,80, atlīdzību par nodarītajiem miesas bojājumiem Ls 350 000, mantisko atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu Ls 350 000 un Ls 667,20 ik mēnesi sākot no 2008.gada 1.marta.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2010.gada 8.martā prasību apmierināja daļēji un piedzina no SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ārstēšanas izdevumus Ls 198,50 un atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 5000.

Izskatot lietu sakarā ar abu pušu iesniegtām apelācijas sūdzībām par pirmās instances tiesas spriedumu, AT Civillietu tiesu palāta 2011.gada 28.decembrī pacientes prasību apmierināja daļēji un piedzina viņas labā zaudējumus Ls 109 un atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 1500, bet kopā Ls 1609.

AT Senāta Civillietu departaments 2012.gada 21.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas 2011.gada 28.decembra spriedumu daļā par piedzītās atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru, daļā, ar kuru noraidīta prasība par ārstēšanās izdevumu Ls 89,50 piedziņu, kā arī daļā par tiesāšanās izdevumu piedziņu par labu valstij un lietu atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru par labu prasītājai no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” piedzīti zaudējumi Ls 109, Senāts spriedumu atstāja negrozītu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv